ගස් කැපීම සඳහා බලපත්‍ර

ගස් කැපීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.

කොස්,දෙල් ,තල් වැනි සීමිත ගස් කැපීම සඳහා ඕනෑම කෙනෙකු විසින් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම අත්‍යාවශ්‍යවේ.

සුදුසුකම්

කොස්,දෙල්,තල් ගස් කැපීම සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කරනු ලබන්නේ පහත සඳහන් අවස්ථාවලදීය.

 • උසාවිය මගින් තීන්දුව දුන් පසුව
 • සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ගස් ඉවත් කිරීමට සිදු වන අවස්ථාවල කෘෂිකර්මික සංවර්ධන  (මාර්ග සංවර්ධනය හෝ මාර්ග පළල් කිරීම විදුලි බලය සැපයීම වැනි අවස්ථා)
 • ගෙයක් තනන අවස්ථාවකදී ගෙය සැලැස්මට මැදිවූ අවස්ථාවකදී
 • ස්වභාවික හේතූන් මත කෘෂිකර්මික
 • ගස් වලින් ජීවිත වලට හා දේපල වලට හානි සිදුවීමේ හේතුවෙන්.
 • දිරාගිය ගස්.

අවශ්‍ය කරන ආධාරක ලියකියවිලි

 1. උසාවියෙන් දෙන ලද තීන්දුවක් ඇත්නම් ඒ ලියකියවිලි.
 2. වෙනත් අය සමඟ සම්බන්ධ ඉඩමක් නම් අනිත් හවුල් කරුවන්ගේ කැමැත්ත ග්‍රාම නිලධාරී විසින් සනාථ කරන ලිපිය.
 3. ගෙයි හා වෙනත් ගොඩනැගිලි පිළිබඳ සැලැස්ම
 4. ග්‍රාම නිලධාරීතුමාගේ නිර්දේශය
 5. ඉඩමේ ඔප්පුව
 6. ඉඩමේ සැලැස්ම
 7. ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් දෙන තීන්දුවක් ඇත්නම් ඒ ලියකියවිලි

ඉල්ලූම්පත භාර දීම

සම්පූර්ණ කරන ලද ඉල්ලූම් පත්‍රය ග්‍රාම නිලධාරීට භාර දිය යුතුය.  ඉන්පසු ග්‍රාම නිලධාරී විසින් එම ඉල්ලූම් පත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට භාර දෙනු ලැබේ.

සැ.යු:
ඉල්ලූම් කරුගේ අයිතිය තහවුරු කිරීම සඳහා ඉඩමේ ගොඩනැගිලි හා නිවසේ, සැලැස්ම හා ඔප්පුව අවශ්‍ය වේ.  මේ ගස් වලට ගොඩනැගිලි වලට හා නිවසට වන කරදර තහවුරු කිරීම සදහා.

පියවරෙන් පියවර ක්‍රියාවලිය

පියවර 1: ඉල්ලූම්කරු විසින් අදාළ ග්‍රාම නිලධාරී ඉල්ලූම්පතක් ලබා ගත යුතුය.

පියවර 2: අවශ්‍ය කරන ලියකියවිලි සහිතව සම්පූර්ණ කරන ලද ඉල්ලූම්පත ග්‍රාම නිලධාරිට භාර දිය යුතුය.

පියවර 3:ග්‍රාම නිලධාරී විසින් කරන ලද වාර්තාව ඉල්ලූම්පත සමඟ ඇමිණිය යුතුය.

පියවර 4:ග්‍රාම නිලධාරී විසින් සපයන ලද ලියකියවිලි සහිත ඉල්ලූම්පත අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට භාර දෙනු ඇත.

පියවර 5: ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමා හෝ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් සත්වැනි පරික්ෂණය සිදුකල හැක.

පියවර 6: ප්‍රාදේශීය ලේකම් හෝ සහකාර ලේකම් විසින් ඉල්ලූම්පත අනුමත කල පසු අයදුම් කරන්නා බලපත්‍රයක් නිකුත් කල හැකිය.

විශේෂ කරුණු 

1. ඉ.ස.අ. බලපත්‍ර සහිත ඉඩම් වලින් ගස් කැපීම

 • එල්. ඩි. බලපත්‍ර සහිත ඉඩමකින් ගස් කැපීම සඳහා බලපත්‍ර අනිවාර්ය වේ.
 • එල් එල් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමෙන් පසු තමා විසින් වවන ලද ගසක් කැපීමට හා ප්‍රවාහනය කිරීමට අවසර ලබා ගැනීමට නම් ගස අවුරුදු 20 ක් පරණ වීම ගසේ කඳ අඩුම තරමේ අඩි 3 1/2 මහත් වීම අවශ්‍ය වේ.
 • කෙසේ වුවද ඇලෙස්ටෝනියා ලූණු මිදෙල්ල, වල් සපු, ඇල්බීසියා, ඉපිල් ඉපිල් වැනි ගස් කැපීම හා ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා පවා අවුරුදු 15 ක් ගත විය යුතු අතර, ගස් වල කඳ මහත අඩි 2 2/1 කම වැඩි විය යුතුය.
 • බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට පෙර තබූ ස්වභාවික ගස් ඵම ඉඩමේ තනන වර්ග අඩි 1200 අඩු ගොඩනැගිල්ලක් හෝ නිවසක අවශ්‍යතා සඳහා උපරිම ඝන මීටර් 7 ක් දක්වා ගස් කපා ගැනීමට බලපත්‍රයක් ලබා ගත හැක. ඵවැනි ඉල්ලීමක් සළකා බලනුයේ ඉඩමේ බලපත්‍රයට වසර 3ක් සමීපූර්ණ වී ඇත්නමී පමණි 

2. ස්වර්ණ භූමි ජය භූමි ප්‍රදානය ඉඩම් උරුමයන්හි ගස් කැපීම
ඉඩමේ සීමාව ඇතුළත තිබෙන කොස් , දෙල්, තල් ගස් හැර අනෙකුත් ගස් කපා ගැනීමටද බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය වේ.  ගස් කපා ගැනීමට සුදුසු බලපත්‍රයක් ලබා ගත හැක්කේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙනි.

3.දිර්ගකාලින බදු ඉඩම් වලින් ගස් කපා ගැනීම
දීමනා පත්‍රයක් සකසා නැති මධ්‍යම පංතියේ ඉඩම් වලින් ඉවත් කෙරෙන දැව රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව වෙත බාර දිය යුතුය

4.
වාර්ෂික බලපත්‍ර සහිත ඉඩමී වල දැව හෙලීම

වාර්ෂික බලපත්‍ර සහිත ඉඩම් වල කිසිම ගසක් කිසිම තැනකින් කපා ගැනීමට හිමිකමක් නොමැත. මැරුණ හෝ කඩා වැඩුනු ගසක්, අයින් කිරීමේදී රජයේ දැව සංස්ථාව වෙත යොමු කළ යුතුය.

වැලි/පස්/බොරළු කැණීම සහ ප්‍රවාහනය සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීම

ඔබ විසින් පහත ලියවිලි ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

 • ග්‍රාම නිලධාරී නිර්දේශය සහිත ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 • ඉදිකරනු ලබන නිවසට අදාල සැලැස්ම.
 • වැලි ගොඩ දමනු ලබන/පස් කපනු ලබන කොටසේ දළ සැලැස්ම. (ග්‍රාම නිලධාරී විසින් සකස් කළ යුතුය)
 • වැලි ගොඩ ගසනු ලබන/ පස් කපනු ලබන ඉඩම් හිමියාගේ එකඟත්වය දැක්වෙන ලිපිය-ග්‍රාම නිලධාරී ඉදිරිපිට අත්සන් කළ
 • පස් රැස් කරනු ලබන ස්ථානයේ එකඟත්වය - ග්‍රාම නිලධාරී ඉදිරිපිට අත්සන් කළ
 • අදාල හිමිකම් දැක්වෙන ඔප්පු පිටපත් (නිවස පිහිටි ඉඩමේ/වැලි රැස් කරන ලබන ඉඩමේ/ පස් කපනු ලබන ඉඩමේ)
 • භූ විද්‍යා වාර්තාව (අවශ්‍ය බව දැන්වුවහොත්)
 • පරිසර වාර්තාව (අවශ්‍ය බව දැන්වුවහොත්)
 • ගොවිජන සේවා නිර්දේශය (අවශ්‍ය බව දැන්වුවහොත්)
 • ආපදා කළමණාකරන නිලධාරී නිර්දේශය (අවශ්‍ය බව දැන්වුවහොත්)

වාහන ආදායම් බලපත්‍ර අළුත් කිරීම

වාහන ආදායම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේදී ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියවිලි

 1. වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකයේ මුල් පිටපත/ ලීසිං සමාගමකින් සහතික කරන ලද පිටපත
 2. වලංගු රක්ෂණ සහතිකය(වාහනයට අදාල)
 3. නිකුත් කළ දින සිට දින 60 නොඉක්මවූ වායු විමෝචන සහතිකය(දුම් සහතිකය)
 4. බස්නාහිර පළාත තුල ලියාපදිංචි ගරාජයකින් හෝ දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක ශ්‍රී ලංගම ඩිපෝවකින් හෝ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දොපර්තමේන්තුව නිකුත් කළ සහතික කරන ලද වලංගු  යෝග්‍යතා සහතිකය (අදාල පරිදි)
 5. මගී ප්‍රවාහන මාර්ග බලපත්‍ර හිමි වාහන සඳහා අදාළ ආයතන මගින් නිකුත් කරන ලද අවම වශයෙන් දින14 ක් වලංගු මාර්ග බලපත්‍රය (Route Permit)
 6. පිට පළාතක සිට බස්නාහිර පළාතට මාරු වී ඇති වාහනයක් නම් එම පළාතෙන් අවසන් වරට ලබාගත් ආදායම් බලපත්‍රය හෝ එම පළාතෙන් නිකුත් කර ඇති නොබැඳි පිටපත. (Loose Leaf)
 7. වෙන්දේසියකින් මිලදී ගත් රජයේ වාහනයක් නම්, වාහනය මිලදි ගත් ලියවිලි මුදල් ගෙවූ රිසිට්පත් හා පවරනු ලැබූ ලියවිලි.
 8. ලෙස ලියාපදිංචි තත්ත්වයේ පවතින වාහන සඳහා පළමු වරට බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේදී (යෝග්‍යතා සහතිකය/ දුම් සහතිකය අවශ්‍ය නොවේ.)
 9. හයිබ්‍රිඩ්(Hybrid) / විදුලි (Electric/ Lp ගෑස් / 1975 ට පෙර ලියාපදිංචි කළ වාහන සඳහා වායු විමෝචන සහතිකය (දුම් සහතිකය) අවශ්‍ය නොවේ.

 

වාහන ආදායම් බලපත්‍රය නැතිවීමක් හෝ අස්ථනගතවීමකදී නව බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම.

 1. වාහනයේ හිමිකරු ඔබ නම්.....
  • ලිඛිත ඉල්ලීම
  • ජාතික හැඳනුම්පතේ පිටපතක්
  • වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකය
 2. වාහනයේ හිමිකරු ඔබ නොවේ නම් ..........
  • පොලිස් පැමිණිල්ලේ පිටපත
  • පැමිණිලිකරුගේ ජාතික හැඳනුම්පතේ පිටපත 
  • වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකය

වාහනයේ හිමිකම නීත්‍යානුකූල කර නොගෙන භාවිතා කිරීම සුදුසු නොවේ. (Open Papers)

තනි හා හවුල් ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීම

ව්‍යාපාර නාම සහතිකයක් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන

  1. ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යන ස්ථානයේ අයිතිය ව්‍යාපාරිකයා නමට තිබේ නම් ඉඩමේ ඔප්පුවේ හෝ බලපත්‍රයේ පිටපත හෝ බදු ඔප්පුවේ පිටපතද / තමා නමට නොමැති විට අයිතිකරුගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශකිරීමේ ලිපිය සමඟ ඔප්පුවේ  හෝ බලපත්‍රයේ පිටපතද  / ඉඩම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ලියවිල්ලක් නොමැති විට අදාල ග්‍රා.නි වාර්ථාව සමඟ දිවුරුම් ප්‍රකාශයක්ද ඉදිරිපත් කළ යුතුයි
  2. ව්‍යාපාරය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාදේශීය සභාවට ගෙවන ලද බදු කුවිතාන්සිය
  3. ව්‍යාපාර අයිතිකරුගේ ජාතික හැදුනුම් පත
  4. ආහාර නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් හෝ අහාර අලෙවිය සම්බන්ධයෙන්හෝ ඇති ව්‍යාපාරයක් නම් ප්‍රදේශය භාරව සිටින මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වාර්ථාව
  5. පරිසරය සමිබන්ධයෙන් (උදා:වාහන සේවා කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක්) කරන ව්‍යාපාරයක් නම් පරිසර වාර්ථාව
  6. හවුල් ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචිය සඳහා අදාල හවුල් කරුවන්ගේ එකඟතාවය ප්‍රකාශ කළයුතුයි
  7. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය සඳහා ගාස්තුව -රු.2500.00 හවුල් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචිය සඳහා ගාස්තුව - රු3000.00 කි.

ව්‍යාපාර නම ලියාපදිංචිය පිළිබඳ ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තාව (බාගත කර ගැනීමට පිවිසෙන්න)

 

ව්‍යාපාර වසා දැමීම සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

Your text...

සතුන් ප්‍රවාහනය සඳහා බලපත්‍ර ලබාදීම

Your text...

මත්පැන් බලපත්‍ර ලබා දීම හා අළුත් කිරීම

Your text...

උකස් බලපත්‍ර ලබා දීම.

Your text...

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top