නම   තනතුර අමාත්‍යාංශය හෝ දෙපාර්තමේන්තුව දුරකථන
රංග අබේරත්න මයා   ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරී පරිවාස හා ළමා රක්ෂක සේවා දේපාර්තමේන්තුව  
Field- Ranga Abeyrathna  
එල්.ඒ.ඩී.පී.රණසිංහ මයා   විද්‍යා හා තාක්ෂණ සහකාර  විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය  
ආර්.එස්.ගමඇතිගේ මයා   බෙෘද්ධ කටයුතු සමායෝජක  බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව  
පී.ඩී.එච්.කලන රුවන් මයා   සංඛ්‍යාලේඛන නිලධාරී  සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව  
අරුණ නිෂාන් ජයතිලක මයා   තරුණ සේවා නිලධාරී  තරුණ සේවා සභාව  
එච්.එල්.සී.දමයන්ති මිය   මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර ‍මානව සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්තමේතුව  
ඩබ්.එම්.ඩී.ආර්.පුෂ්ප කුමාර මයා   ක්‍රීඩා නිලධාරී බස්නාහිර පළාත් සභාව  
ඒ.අයි.වීරක්කොඩි මෙය   කාන්තා සංවර්ධන නිලධාරී කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය  
ඒ.ඩී.සී.මාලනී මිය   සංස්කෘතික සංවර්ධන සහකාර    
ජී.චන්ද්‍රලාල් මයා   සංස්කෘතික සංවර්ධන සහකාර බස්නාහිර පළාත් සභාව  
එම්.කේ.එස්.ටී.ගුණරත්න මිය   සංවර්ධන නිලධාරී (විදේශ රැකියා) විදේශ රැකියා කාර්යාංශය  
ඩී.චාන්දනී සෙනවිරත්න මෙය   සංවර්ධන නිලධාරී (විදේශ රැකියා) විදේශ රැකියා කාර්යාංශය  
එම්.ඩී.කෝසලා ලක්මාලි මිය   සංවර්ධන නිලධාරී (විදේශ රැකියා) විදේශ රැකියා කාර්යාංශය  
භාග්‍යා ශ්‍යාමලී සිරිවර්ධන මිය   සංවර්ධන නිලධාරී    

 

 

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top