අනු අංකය සේවා ස්ථානය - ග්‍රා.නි වසම   සංවර්ධන නිලධාරි නම දුරනථන අංකය
1 777 ඉත්තපාන දකුණ   එච්.ජි සම්පත් කුමාර මයා 0715218321
2 777 ඒ ඉත්තපාන බටහිර    එච්. අනුෂා සඳමාලි 0715218321
3 777  බී ඉත්තපාන නැගෙනහිර   එච්.ඩී. තුසිත ලක්මාල් 0715218321
4 777 සී මාලඹේහේන   පී.වී.අනූෂා මධුරංගි මිය 0715218321
5 778 ඉත්තපාන උතුර   එම්.ජී.එම්. ප්‍රියදර්ශනී මිය 0715218321
6 778 ඒ මිරිස්වත්ත   කේ.ඒ.එච්. කුමාරි මිය 0715218321
7 779 හල්වල   එච්.පී.ඩී. සම්පත් 0715218321
8 780 ලූල්බද්දුව   අයි.ඩී.එමි.පී. සුදර්ශනී මිය 0715218321
9 781 කුඩා මතුගම    ජී.ඩී.ආර්.පී. ජයවීර මයා 0715218321
10 782 පරෙයිගම උතුර    මාධව දිසානායක මයා 0715218321
11 782 ඒ පරෙයිගම දකුණ   එච්.පී.ඩී. සම්පත් (වැ.බ) 0715218321
12 783 ගම්මන නැගෙනහිර   පී.ඩී. සන්ධ්‍යා කුමාරි මිය 0715218321
13 783 ඒ ගම්මන බටහිර    කේ.වී.පී ගුණවර්ධන 0715218321
14 784 කරපාගල   ජේ.එම්.එම්.සමන් කුමාරි හේරත් මිය 0715218321
15 784 ඒ ගොරකදුව   පී.කේ.ඩී. ජීවන ගුණතිලක මයා 0715218321
16 785 යගිරල   ආර්.ඩබ්.ජේ. පුෂ්ප කුමාර 0715218321
17 786 උඩුගම   පී.කේ.ඩී. ජීවන ගුණතිලක 0715218321
18 787 වලල්ලාවිට නැගෙනහිර   ජී.ආර්.එල්. සුබෝධිනී මිය 0715218321
19 787 ඒ කටුදොර   ආර්.ඩී. නිලන්ති 0715218321
20 787 බී වලල්ලාවිට දකුණ   එස්.ආර්. යූ. සුදසිංහ 0715218321
21 787 සී තොටහ   පී.එච්.සුරේකා පද්මලතා 0715218321
22 788 මාකලන්දාව   ඩබ්.ඩී.එස්. ලක්මිණි 0715218321
23 788 ඒ මාකලන්දාව දකුණ   කේ.ටී.ඩී. ප්‍රදීපිකා 0715218321
24 788 බී මගුරුමස්විල   ජී.බී.චතුරිකා ශ්‍රීමාලි 0715218321
25 789 ගුලවිට උතුර   ආර්.ඩී. නිලන්ති (වැ.බ) 0715218321
26 789 ඒ ගුලවිට දකුණ   එම්.එච්.ටී.ඒ. ලක්මිණී 0715218321
27 790 ඌරගොඩ නැගෙනහිර   පී.ඒ.අයි.එස්.කේ විජේරත්න 0715218321
28 790 ඒ උතුම්ගම     එම්.එච්.ටී.ඒ. ලක්මිණී (වැ.බ) 0715218321
29 790 බී ඌරගොඩ බටහිර    පී.ඒ.අයි.එස්.කේ විජේරත්න(වැ.බ) 0715218321
30 791 පන්නිල   මාධව දිසානායක (වැ.බ) 0715218321
31 791 ඒ පන්නිල දකුණ   කේ.එම්.සී.කේ.මැණිකේ 0715218321
32 791 බී පන්නිල නැගෙනහිර   ජී.කේ.එස්.චන්ද්‍රානි 0715218321
33 843 ඉහල හෙවෙස්ස   බිනිදු යෝහාන් මයා 0715218321
34 843 ඒ පහල හෙවෙස්ස උතුර   එස්.ඩී.ඒ.එන්. විජේසිරිල් 0715218321
35 843 බී යට්ටපාත   එම්.ආර්.එන්.එල්. ජයවික්‍රම 0715218321
36 843 සී මණ්ඩගල   තුෂාරා සංජීවනී විජේසිංහ 0715218321
37 843 ඩී කංකොටවත්ත   බී.වී.බිනිදු යොහාන් 0715218321
38 843 ඊ තුංදොල   එච්.වී.සමීර ප්‍රසන්න 0715218321
39 843 එෆ් වීරකන්ද   ඩබ්.ටී.නීරංග 0715218321
40 843 ජී පහල හෙවෙස්ස දකුණ   එන්.වී.සී.දමයන්ති 0715218321
41 843 එච් ගුලනවත්ත   ටී.ඒ. වසන්ති සංජීවනී 0715218321
42 843 අයි රණේපුරගොඩ   එන්.වී.සී.දමයන්ති 0715218321
43 844 ඒ බෝතලාව   එස්.ඩබ්.ජී.නදීකා කුමාරි 0715218321
44 844 ඊ කටුකැලේ වැල්මීගොඩ   එස්.ඩබ්.ජී.නදීකා කුමාරි (වැ.බ) 0715218321
45 848 මොරගල   එච් රුවන් මහේෂ් කුමාර (වැ.බ) 0715218321
46 848 ඒ ලිහිණියාව නැගෙනහිර   එම්.පී.එල්.ලියනගමගේ (වැ.බ) 0715218321
47 848 බී ලිහිණියාව බටහිර   එම්.පී.එල්.ලියනගමගේ 0715218321
48 848 සී හලවල්කැලේ මල්වතුකන්ද   එම්.එච්.ටී.එස්.කුමාරි 0715218321
49 849 මීගහතැන්න   කේ.එම්.ජී.අයි. මධුවන්ති 0715218321
50 849 ඒ මද්දෙගම   එච්.බී.ජී. දුෂාන්ති 0715218321
51 849 බී වෙදවත්ත   ජේ.ඩී.පී.ජයනෙත්ති 0715218321
52 849 සී මල්වච්චිගොඩ ගඟබඩ   ටී.ජී.සී.මනහාරි 0715218321
53 849 ඩී බෝගොඩකන්ද තල්පැදිවල   අර්.ඩබ්.ජේ. පුෂ්ප කුමාර මයා 0715218321
54 849 ඊ කුම්බදූව   ජී.ඩී.ටී.එස්. ගමගේ 0715218321
55 850 පැලවත්ත   ඩබ්.ඒ.එස්. කුමාරි(වැ.බ) 0715218321
56 850 ඒ මිරිස්වත්ත   ඩබ්.ඒ.එස්. කුමාරි 0715218321
57 850 බී පැලවත්ත නැගෙනහිර   පී.කේ.දමිත් අසංක 0715218321
58 850 සී ගොරකදූව    බී.වී.බිනිදු යොහාන් (වැ.බ) 0715218321
59 850 ඩී පැලවත්ත බටහිර උතුර   එම්.එම්.එස්.ටී. නවරත්න 0715218321
60 850 ඊ පැලවත්ත බටහිර දකුණ    එච්.වී.සමීර ප්‍රසන්න 0715218321

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top