ඉටු කරනු ලබනසේවාව

ඉටු කිරීමටඅපේක්ෂිත උපරිමකාලය

වගකීම දරණප්රධාන නිලධාරී

1

අනු අත්සන් කිරීම (ග්‍රාම නිලධාරී සහතික / පදිංචි සහතික / විදුලි නිර්දේශ)

විනාඩි 05

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

2

උප්පැන්න විවාහ මරණ සහතික නිකුත් කිරීම

විනාඩි 05

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

3

කාර්යාලය තුළදී විවාහයක් ලියාපදිංචි කිරීම

විනාඩි 05

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

4

නම් සංශෝධනයක් භාර ගැනීම

විනාඩි 05

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

5

ප්‍රකාශ සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම - උප්පැන්න සහතිකයට මව්පිය තොරතුරු ඇතුළත් කිරීම (ලිපි දෝෂ හා වැරදි නිවැරදි කිරීම)

පැය 01

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

6

මරණ සහතික හා ලිපි දෝෂ වැරදි නිවැරදි කිරීම

පැය 02

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

7

කල් ගිය උපත් මරණ ලියාපදිංචි කිරීම ( පරීක්ෂණ වාර්තා සැපයීම)

පැය 01

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

8

එක් දින හැඳුනුම්පතක් නිර්දේශ කිරීම

විනාඩි 20

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

9

සාමාන්‍ය ක්‍රමය යටතේ හැඳුනුම්පතක් සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම

විනාඩි 07

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

10

ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම (එක් දින)

දින 01

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

11

සාමාන්‍ය ක්‍රමය යටතේ ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම

දින 02

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

12

ආදායම් සහතික නිකුත් කිරීම

පැය 01

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

13

වටිනාකම් සහතික නිකුත් කිරීම

දින 02

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

14

තක්සේරු වාර්තා නිකුත් කිරීම

දින 02

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

15

ග්‍රාම නිලධාරී පැමිණිලි පිටපත් නිකුත් කිරීම

දින 02

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

16

නිදහස් දුම්රිය බලපත් නිකුත් කිරීම

විනාඩි 30

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

17

වැඩිහිටි හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීම

විනාඩි 20

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

18

ජනාධිපති අරමුදලින් වෛද්‍යාධාර සඳහා නිර්දේශ සැපයීම

දින 03

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

19

ප්‍රවාහනයකින් තොරව කොස් ගසක් කැපීමට නිර්දේශ කිරීම

විනාඩි 05

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

20

සාමාන්‍ය ක්‍රමය යටතේ ගසක් කැපීම සදහා බලපත්‍ර ලබා දීම

මාස 01

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

21

වැලි තොටුපලවල් සඳහා බලපත්‍ර නිර්දේශ කිරීම

පැය 01

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

22

සාමාන්‍ය ක්‍රමය යටතේ දැව බලපත්‍ර නිකුත්‍ කිරීම

දින 10

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

23

දැව ප්‍රවාහන බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම

සති 02

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

24

මහපොල ශිෂ්‍යත්ව අයදුම්පත්‍ර නිර්දේශ කර යැවීම

දින 01

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

25

විදුලි පරීක්ෂණ වාර්තා නිර්දේශ සැපයීම

සති 03

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

26

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ඉල්ලුම්පත් නිකුත් කිරීම

විනාඩි 05

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

27

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිර්දේශ කර යැවීම

දින 01

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

28

පුද්ගල වාර්තා සැපයීම

දින 05

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

29

ත්‍රිවිධ හමුදාවලට හා පොලීසියට බඳවා ගන්නා අයට නිර්දේශ සැපයීම

දින 05

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

30

තේ. රබර්.කුරුඳු වගාව සඳහා නිර්දේශ සැපයීම

විනාඩි 10

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

31

ඉඩම් බලපත්‍රයක පිටපතක් නිකුත් කිරීම

විනාඩි 30

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

32

බලයලත් මිනින්දෝරුවෙකු ලවා පෞද්ගලිකව ඉඩම් මැන ගැනීමට අවසර ලබාදීම

විනාඩි 15

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

33

ඉඩමක පසු අයිතිය නම් කිරීම

සති 01

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

34

දීමනා පත්‍රයක / බලපත්‍රයක මුල් අයිතිය සංශෝධනය කිරීම

සති 01

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

35

ආදායම් බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම

විනාඩි 08

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

36

කොන්දොස්තර බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම

විනාඩි 15

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

37

විශ්‍රාම වැටුප් / පාරිතෝෂික ගෙවීම

දින 02

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

38

මුදල් අයකරගෙන කුවිතාන්සියක් නිකුත් කිරීම

විනාඩි 10

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

39

මහජනාධාර / රෝගාධාර ගෙවීම ( ප්‍රතිපාදන තිබේ නම්)

සති 01

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

40

අනියම් ආපදා / විස්තීර්ණ ආපදා සහනාධාර

සති 02

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

41

සමෘද්ධි සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභ ගෙවීම

දින 03

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top