2018 වර්ෂය සඳහා සංවර්ධන අවශ්‍යතා වසම් මට්ටමින්

777 ඉත්තපානදකුණ

  • මාර්ග සංවර්ධනය

 

777A ඉත්තපානබටහිර

  • පටු මාර්ග පුළුල් කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම

 

777B ඉත්තපාන නැගෙනිර

Your text...

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top