නම තනතුර ලිපිනය දුරකථන අංකය
    එස්.එම්.එම්.එම්. සමරසිංහ මයා අතිරේක  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - වලල්ලාවිට 071-8000618
 ඉත්තපාන   ටී.ඩී.ඩී.එන්. කරුණාරත්න මයා      
         
 මීගහතැන්න    විනීතා රංජනී දිසානායක මිය      
           
           

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top