බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින දවස පුරා පහත සදහන් ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාස වල පැවැත්වේ.

වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ටාශයේ ඩෙංගු රෝගය මැඩපැවැත්වීමේ අරමුණින් වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශිය ලේකම් එම්.රන්ජන් පී.පෙරේරා මහතාගේ උපදෙස් මත ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය මගින් මාසිකව පවත්වනු ලබන ඩෙංගු මර්ද වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත වේ.

මෙම වැඩසටහන මීගහතැන්න,වලල්ලාවිට,පැලවත්ත,ඉත්තෑපාන කලාපයන්හි තෝරාගත් වසම් වසම් 4 ක පැවැත්වෙන අතර ඒ ඒ කලාප සඳහා අනුයුක්තව සේවය කරනු ලබන සංවර්ධන නිලධාරීන්,ග්‍රාම නිලධාරීන්,සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ කෘෂි පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර මහත්ම මහත්මීන් විසින් තෝරාගත් වසමේ සෑම නිවෙසක්ම පරීක්ෂාවට ලක්කිරීමට නියමිත වේ.මෙම වැඩසටහන සඳහා  සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ නිලධාරීන්,මීගහතැන්න,ඉත්තපාන,තිනියාවල යන පොලිස් ස්ථානයන් හි නිලධාරීන් සහ ස්වේච්ඡා සංවිධානවල සාමාජිකයන් සහභාගීවීමට නියමිතය.

අ.අංකය කලාපය ග්‍රාම නිලධාරී වසම සංවර්ධන නිලධාරී දුරකථන අංකය ආරම්භක ස්ථානය අධීක්ෂණ නිලධාරී
01 පැලවත්ත  843 E -  තුංදොල එච්.වී.සමීර ප්‍රසන්න 0715218321 4 කණුව පන්සල අසලින් සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
02 මීගහතැන්න  849 B   වෙදවත්ත ජේ.ඩී.පී.ජයනෙත්ති 0712887114 ප්‍රජා ශාලාව අසලින් සහකාර අධ්‍යක්ෂක සැලසුම්
03 ඉත්තපාන  780   - ලූල්බද්දුව අයි.ඩී.එමි.පි.සුදර්ශනි 0702231680 ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය අසලින් ගණකාධිකාරී
04 වලල්ලාවිට  785 - යගිරල බී.ඩබ්.ජේ.පුෂ්ප කුමාර 0766924611 යගිරල ශ්‍රි නිවාසරාමය අසලින් පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී

Division Day will be held on 30 th of August 2019 at 9.00 am, at Conference hall of Divisional Secretariat – Walallavita

 
 
කොට්ඨාශ දිනය 2019 ඔක්තෝම්බර් 25 වන දින පෙ.ව. 9.00 ට වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

Rigional Agriculture Comitte will be held on 09th of April 2019 at 10.00 am, at Conference hall of Divisional Secretariat – Walallavita

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top