වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඔබගේ සෞඛ්‍යාරක්ෂාව තහවරු කරමින්  ඔබගේ ගමට පැමිණෙන බලපත්‍රලාභී ජංගම වෙළදුන්ගේ නාම ලේඛණය

මීගහතැන්න කලාපය

ඉත්තපාන කලාපය

තිනියාවල කලාපය

වැලිපැන්න කලාපය

Ensure Your Name is on the Electoral Register 2020

Elections Name page 001

වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය පුස්තකාල පාඨක සහෘදයන් වෙත 2021 වර්ෂයට පිදු නැවුම් තිළිණය

වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සංස්කෘතික සංවර්ධන නිලධාරී ඒ.ඩි.එස්. මාලනි මහත්මිය අමාත්‍යාංශ ප්‍රතිපාදන මගින් ලද ප්‍රතිපාදන හරහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය පාඨක සහෘදයන් වෙත 2021 වර්ෂය සදහා මුසුකල නැවුම් හුස්ම ......... බෞද්ධ කටයුතු සංවර්ධන නිලධාරී සුරංග මහතා විසින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් රංජන් පී.පෙරේරා මැතිතුමා වෙත පුදන ලදුව එතුමන් විසින් පුස්තකාලාධිපතිනි තිළිණි දීපිකා මෙනවිය වෙත ලබාදුන් අවස්ථාව......... පොත් මිලදි ගැනීමේදී ශ්‍රම සහයෙන් කැපවු ග්‍රාම නිලධාරී රවී ප්‍රභාත් මහතා ද සෙනෙහසින් සිහි කරමු.

3

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News & Events

06
Jun2021

Mobile Deleres

වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඔබගේ සෞඛ්‍යාරක්ෂාව තහවරු...

Scroll To Top