වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඔබගේ සෞඛ්‍යාරක්ෂාව තහවරු කරමින්  ඔබගේ ගමට පැමිණෙන බලපත්‍රලාභී ජංගම වෙළදුන්ගේ නාම ලේඛණය

මීගහතැන්න කලාපය

ඉත්තපාන කලාපය

තිනියාවල කලාපය

වැලිපැන්න කලාපය

News & Events

06
Jun2021

Mobile Deleres

වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඔබගේ සෞඛ්‍යාරක්ෂාව තහවරු...

Scroll To Top