ග්‍රාම නිළධාරි වසම

සමිතියේ නම

ලි.ප. අංකය

844A- බෝතලාව

සුහද අපි සුභසාධක සමීතිය

කළු/වල/සුභ/2015/01

784- කරපාගල

ජගත් මිත්‍රත්ව සුභසාධක සමීතිය

කළු/වල/සුභ/2015/02

849- මීගහතැන්න

වලල්ලාවිට රණවිරු සංසදය

කළු/වල/සුභ/2015/03

777C- මාලැඹේහේන

මාලැඹේ දකුණ සුභසාධක සමීතිය

කළු/වල/සුභ/2015/04

843B- යට්ටපාත

සිදත මිතුරු කවය සුභසාධක සමීතිය

කළු/වල/සුභ/2015/05

787- වලල්ලාවිට නැගෙනහිර

වලල්ලාවිට ස්වශක්ති සංවිධානය

කළු/වල/සුභ/2015/06

777B- ඉත්තපාන නැගෙනහිර

පාරමිතා සුභසාධක සමීතිය

කළු/වල/සුභ/2015/07

843E- කුම්බදූව

සියපත සිරිත එකමුතුව සුභසාධක සමීතිය

කළු/වල/සුභ/2015/08

787A- කටුදොර

රන්මුතු කාන්තා සවිය සංවිධානය

කළු/වල/සුභ/2015/09

791A- පන්නිල දකුණ

එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සහ සුභසාධක සමීතිය

කළු/වල/සුභ/2015/10

787- වලල්ලාවිට නැගෙනහිර

යශෝධරා මිතුරු සංසදය

කළු/වල/සුභ/2016/01

849- මීගහතැන්න

මීගහතැන්න කීර්තිපුර එක්සත් සුභසාධක සමීතිය

කළු/වල/සුභ/2016/02

777A- ඉත්තපාන බටහිර

එකමුතු සුභසාධක සමීතිය

කළු/වල/සුභ/2016/03

849D- බෝගොඩකන්ද

රිදීරේඛා සුභසාධක හා මරණාධාර සමීතිය

කළු/වල/සුභ/2016/04

787B- වලල්ලාවිට දකුණ

තුන්පරපුරක අපි ශුභසාධක සමිතිය

කළු/වල/සුභ/2016/05

787B- ලිහිණියාව බටහිර

ලිහිණියාව බටහිර නිල් කුරුල්ලෝ සුභසාධක සේවාව 

කළු/වල/සුභ/2016/06

848A- ලිහිණියාව නැගෙනහිර

එක්ව නැගිටිමු අවමංගල්‍යාධාර සහ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

කළු/වල/සුභ/2016/07

784- කරපාගල

කරපාගල එක්සත් සුභසාධක සමිතිය

කළු/වල/සුභ/2016/08

849C- මල්වච්චීගොඩ

සිරිලිය කාන්තා හා සුභසාධක සමීතිය

කළු/වල/සුභ/2016/09

843B- යට්ටපාත

ප්‍රගති අවමංගල්‍ය හා සුභසාධක සමීතිය

කළු/වල/සුභ/2016/10

849A- මද්දෙගම

හිත මිතුරු සුභසාධක සමීතිය

කළු/වල/සුභ/2016/11

849-මීගහතැන්න

උපේක්ෂා සිරිලිය සුභසාධක සංගමය

කළු/වල/සුභ/2016/12

844Aබෝතලාව

බෝතලාව දමිසර සුභසාධක සංගමය

කළු/වල/සුභ/2017/01

787C- තොටහ

මණුසෙවන සුභසාධක සමීතිය

කළු/වල/සුභ/2017/02

782A- පරෙයිගම දකුණ

සමඟි සුභසාධක සමිතිය

කළු/වල/සුභ/2017/03

785- යගිරල

යගිරල එක්සත් සුභසාධක අවමංගල්‍යාධාර සමීතිය

කළු/වල/සුභ/2017/04

849- මීගහතැන්න

ස්වශක්ති සුභසාධක සමීතිය

කළු/වල/සුභ/2017/05

777B- ඉත්තපාන නැගෙනහිර

සාරානන්ද කරුණා පදනම

කළු/වල/සුභ/2017/06

843B- යට්ටපාත

25 අයි සංවිධානය

කළු/වල/සුභ/2017/07

850A- මිරිස්වත්ත

මිරිස්වත්ත එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සුභසාධක සමීතිය

කළු/වල/සුභ/2017/08

 

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top