කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

 

නිලධාරියාගේ නම තනතුර දුරකථන අංකය
රංජන් පී පෙරේරා මයා  ප්‍රාදේශීය ලේකම් 034-2284038
 එරංගි ප්‍රනාන්දු මිය සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් 034-5621844
 සජිනි එදිරිසිංහ මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම් 034-3308626
 කේ.ඒ.ඩී.මධුෂාන් මයා ගණාකාධිකාරී 034-2284512
 ඒ.ආර්.ත්‍රිමාවිතාන මිය පරිපාලන නිලධාරී (වැ.බ) 034-2284106

  +

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top