හැඳුනුම

ලිපිනය:
වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වලල්ලාවිට පාර
වලල්ලාවිට
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 34228038
ෆැක්ස්:
+94 342284106

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top