අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

26
ජූලි2019

අභ්‍යාසලාභි සංවර්ධන නිලධාරී නාම ලේඛණය

අභ්‍යාසලාභි සංවර්ධන නිලධාරී නාම ලේඛණය

07
මාර්2019

කෘෂිකර්ම කමිටුව සැප්තැම්බර් 2019

ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම සැප්තැම්බර් මස 10 ...

07
මාර්2019

කොට්ඨාශ දිනය සැප්තැම්බර් 2019

    කොට්ඨාශ දිනය 2019 සැප්තැම්බර් 27...

07
මාර්2019

Division Day July 2019

Division Day will be held on 26th...

06
මාර්2019
Division Day August 2019

Division Day August 2019

Division Day will be held on 30...

28
අගෝ2017

Agriculture Comitte April 2019

Rigional Agriculture Comitte will be held on...

Scroll To Top