අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- නොවැම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- නොවැම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 නොවැම්බර් මස 26 දින...

07
මාර්2019

කෘෂිකර්ම කමිටුව දෙසැම්බර් 2019

ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම දෙසැම්බර් මස 10 ...

07
මාර්2019

කොට්ඨාශ දිනය දෙසැම්බර් 2019

    කොට්ඨාශ දිනය 2019 දෙසැම්බර් 27...

Scroll To Top