ප්‍රාදේශීය ලේකම් 

නම  එම්.රංජන් පී පෙරේරා මහතා
සුදුසුකම්  
රැකියා ඉතිහාසය
  •  1987.01.01 සිට පිරිවෙන් උප ගුරු ශ්‍රී සද්ධර්මදේව පිරිවෙන වල්පල
  • 1999.04.25 - 2007.09.09 සංඛ්‍යාලේඛන නිලධාරී - ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
  • 2007.09.10-20010.02.07 දක්වා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය
  • 2010.02.08-2010.11.02 මුදල් අමාත්‍යාංශය
  • 2010.11.03-2015.12.31 දක්වා ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • 2016.01.01-2016.12.31 උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
  • 2017.01.01 - 2017.01.24 ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

නම  ඩබ්.එස්.ඊ.එස්. ප්‍රනාන්දු මිය
සුදුසුකම්  බීඒ (ගෞරව)කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය
රැකියා ඉතිහාසය  විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය

ගණකාධිකාරි

  නම  කේ.ඒ.ඩි. මධුෂාන් මහතා
සුදුසුකම්  Bsc Degree Acconting Specia 
රැකියා ඉතිහාසය  කම්කරු හා මිනිස්බල අමාත්‍යාංශය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

  නම  එස්.එන්. එදිරිසිංහ මිය
සුදුසුකම්  
රැකියා ඉතිහාසය  

පරිපාලන නිලධාරී (වැ.බ)

    නම  ඒ.ආර්.ත්‍රිමාවිතාන මිය
සුදුසුකම්  රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර 1 පන්තිය
රැකියා ඉතිහාසය  දේශිය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව කළමණාකරණ සහකාර
පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී (වැ.බ)
නම කේ.කේ.ප්‍රේමලාල් චන්ද්‍රසිරි මයා
සුදුසුකම් ග්‍රාම නිලධාරී සේවය I 
රැකියා ඉතිහාසය ග්‍රාම නිලධාරී පැලවත්ත බටහිර දකුණ
     

ආයතන අංශය

**
ආයතන අංශය


නම  නාලනී ස්වර්ණලතා මිය
තනතුර ප්‍රධාන කමණාකරන සහකාර
දුරකථන අංකය
 


නම එම්.ඒ.ප්‍රසන්න මහතා
තනතුර සංවර්ධන සම්බන්ධිකරක
දුරකථන අංකය
 
  නම    
තනතුර කළමණාකරන සහකාර
දුරකථන අංකය
 

නම ටී.එම්.එල්.චාන්දනී මිය
තනතුර කළමණාකරන සහකාර
දුරකථන අංකය
 
  නම එස්.සී.වික්‍රමතිලක මිය
  තනතුර ස්වර්ධන නිලධාරී
  දුරකථන අංකය
 
  නම එන්.එස්.රංචාගොඩ මිය
තනතුර කළමණාකරන සහකාර
දුරකථන අංකය
      
  නම බී.එච්.එස්.දර්ශනී මිය
තනතුර කළමණාකරන සහකාර
දුරකථන අංකය
 
  නම ජී.ඩී.තුසිත ශ්‍රීමාල් සමරදිවාකර මයා
තනතුර කළමණාකරන සහකාර
දුරකථන අංකය
      
  නම එච්.එම්.සුමිත්‍රා මිය
තනතුර කළමණාකරන සහකාර
දුරකථන අංකය
 
  නම ධර්මතිලක ජයසිංහ මයා
  තනතුර රියදුරු
  දුරකථන අංකය
 
  නම අජිත් කුමාර මයා
තනතුර  රියදුරු
දුරකථන අංකය
 
  නම ඒ.සී.ගුණසේකර මයා
තනතුර කාර්යාල කාර්ය සහයක
දුරකථන අංකය
 
  නම පී.වී.බන්දුල මයා
  තනතුර මුරකරු
  දුරකථන අංකය
 
  නම රංජිත් විජේගුණවර්ධන මයා
තනතුර කාර්යාල කාර්ය සහයක
දුරකථන අංකය
 

මූල්‍ය කළමණාකරන අංශයමූල්‍ය කළමණාකරන අංශය
  නම ඩබ්.සී.රංජනී රෝඩ්රිගෝ  
තනතුර ප්‍රධාන කළමණාකරන සහකර  
දුරකථන අංකය 034-2284512
 
 නම කේ.ජී.සනිල් කුමාර මයා  
තනතුර කළමණාකරන සහකාර  
දුරකථන අංකය  
 
  නම වසන්ත ගමගේ මයා  
තනතුර සංවර්ධන නිලධාරී  
දුරකථන අංකය  
 
  නම කුෂාන් ප්‍රියංග මයා
 
තනතුර කළමණාකරන සහකාර  
දුරකථන අංකය  
 නම චන්දිමා ජයංගනී මිය
 
තනතුර විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරී
 
දුරකථන අංකය  
 නම ජේ.අයි.චන්ද්‍රකාන්ති මිය    
තනතුර විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරී  
දුරකථන අංකය  
 
  නම එල්.ජී.එන්. තරංගනී මෙය
 
තනතුර කළමණාකරන සහකාර  
දුරකථන අංකය  
 
  නම එච්.යූ.එන්.ආර්.හේවාවසම් මයා  

තනතුර කළමණාකරන සහකාර  
දුරකථන අංකය  
 
  නම සමන් ප්‍රදීප් කුමාර     
තනතුර තොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර  
දුරකථන අංකය  
   
  නම දර්ශන තේනුවර මයා  
තනතුර තොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර  
දුරකථන අංකය  
         
  නම එස්.ඒ.බුද්ධික සමීර මයා  
  තනතුර කළමණාකරන සහකාර  
  දුරකථන අංකය  
         
  නම කේ.එල්.රසිකා දිල්රුක්ෂි මෙය  
  තනතුර සංවර්ධන නිලධාරී  
  දුරකථන අංකය  
         
  නම මධුකා ධීෂණී මිය  
  තනතුර කළමණාකරන සහකාර  
  දුරකථන අංකය    
         

සමාජ සංවර්ධන අංශය

*
සමාජ සංවර්ධන අංශය
නම වයි.යූ.සමන්ත මයා
තනතුර කළමණාකරන සහකාර
දුරකථන අංකය

නම

වී.ඩී.ජේ.ජීවන්ත මයා

 
තනතුර සමාජ සංවර්ධන නිලධාරී
දුරකථන අංකය
  නම අජිත් කුමාර මයා
   
තනතුර සමාජ සංවර්ධන නිලධාරී  
දුරකථන අංකය  
නම ඒ.ඩී.කේ.‍ඥාණරත්න මයා
තනතුර කළමණාකරන සහකාර
දුරකථන අංකය
නම  ජී.පියරත්න මිය
තනතුර  වැඩිහිටි හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරී
දුරකථන අංකය
නම  චාමර සාරංග ජයසිංහ මයා

තනතුර ආපදා කළමණාකරන සහකාර
දුරකථන අංකය  
     
  නම  
  තනතුර සංවර්ධන නිලධාරී  
  දුරකථන අංකය  
         
  නම අයි.ජී.ඩී.එස්.මහේෂණී මිය  
  තනතුර සංවර්ධන නිලධාරී  
  දුරකථන අංකය  
         
  නම සුරසි ලලන්තිකා මෙය  
  තනතුර සංවර්ධන නිලධාරී  
  දුරකථන අංකය  
         
   නම  ඩී.එම්.එන්.හේමමාලි මිය  
   තනතුර සංවර්ධන නිලධාරී  
  දුරකථන අංකය    
         
  නම  කේ.ජී.කේ.තුෂාර මයා
 
   තනතුර සංවර්ධන නිලධාරී  
  දුරකථන අංකය    
         
  නම උමේෂා    
  තනතුර සංවර්ධන නිලධාරී  
  දුරකථන අංකය    
         
         

 

 

Planning Section

*
සංවර්ධන අංශය
  නම එස්.ඩබ්.ඩී.එල්.වසන්ත මයා  

තනතුර සංවර්ධන නිලධාරී  
දුරකථන අංකය 034-5621844  නම කේ.කේ.කපිල වසන්ත මයා  
තනතුර සංවර්ධන සහකාර
දුරකථන අංකයනම  පී.ටී.එන්. ප්‍රියාමාලා මිය

තනතුර
කළමණාකරන සහකාර
දුරකථන අංකය
 
  නම දුමින්ද ගුණතිලක මයා
 
තනතුර තාක්ෂණ නිලධාරී  
දුරකථන අංකය  
   
  නම දිල්හානි මිය
 
තනතුර සංවර්ධන නිලධාරී  
දුරකථන අංකය  
         
         
   
නම පියුමි සෙව්වන්දිකා මිය  
තනතුර සංවර්ධන නිලධාරී
 
දුරකථන අංකය  නම එස්.කේ. මුණසිංහ මෙය
තනතුර තාක්ෂණ සහකාර
දුරකථන අංකය
       
  නම ආර්.එම්.සී.දමයන්ති මෙය  
  තනතුර සංවර්ධන නිලධාරී  
  දුරකථන අංකය
   
         
  නම ගැමුණු ප්‍රියංකර මයා  
  තනතුර සංවර්ධන නිලධාරී  
  දුරකථන අංකය    
         
  නම ටී.ජී.සෙන්දනායක මෙය  
  තනතුර සංවර්ධන නිලධාරී  
  දුරකථන අංකය    
         
  නම  යූ.දිලිනි නිරෝෂිකා මිය  
  තනතුර සංවර්ධන නිලධාරී  
  දුරකථන අංකය    
         
  නම කේ.පී.දිල්රුක්ෂි මිය  
  තනතුර කළමණාකරන සහකාර  
  දුරකථන අංකය    
         
  නම එල්.ජී.එන්.තරංගනී මෙය    
  තනතුර කළමණාකරන සහකාර  
  දුරකථන අංකය    
         
  නම    
  තනතුර කාර්යාල කාර්ය සහයක  
  දුරකථන අංකය    
         

 

 

 

Land Section

**
ඉඩම් අංශය
  නම කේ.ටී.සුසන්ත ප්‍රේමලාල් මහතා  
තනතුර කළමණාකරන සහකාර  
දුරකථන අංකය  
   
  නම එස්.උපුල් ප්‍රියන්ත මයා  
තනතුර සංවර්ධන නිලධාරී  
දුරකථන අංකය  
  නම අයන්ති ඉන්ද්‍රිකා මිය
 
  තනතුර විමර්ෂණ සහකාර(ඉඩම්)  
  දුරකථන අංකය    
         
         
   නම ජී.එල්.දීපිකා ලියනගේ මිය
තනතුර
කළමණාකරන සහකාර
දුරකථන අංකය
 
නම බී.විට්ලස් ප්‍රේමතිලක මයා  

තනතුර කළමණාකරන සහකාර  
දුරකථන අංකය  
 
  නම සුධීර පෙරේරා මයා    
තනතුර කළමණාකරන සහකාර  
දුරකථන අංකය  
   
  නම පි.කේ.එස්.දමයන්ති මිය
   
තනතුර සංවර්ධන නිලධාරී  
දුරකථන අංකය  

  නම පාරමී ප්‍රියංවදා මිය  
  තනතුර සංවර්ධන නිලධාරී  
  දුරකථන අංකය  
     
  නම  දිලිණි වාසනා චතුරංගි මිය    
  තනතුර  සංවර්ධන නිලධාරී  
  දුරකථන අංකය  
     
  නම ඩබ්.පී.ජේ.සිල්වා මිය  
  තනතුර සංවර්ධන නිලධාරී  
  දුරකථන අංකය  
     
  නම සඳමාලි ගමගේ මිය  
  තනතුර සංවර්ධන නිලධාරී  
  දුරකථන අංකය  
     
  නම පැතුම් සුරවීර මයා      
  තනතුර කළමණාකරන සහකාර  
  දුරකථන අංකය  
         
   නම  සුමුදු සෞභාග්‍යා මල්ලවආරච්චි මිය     
   තනතුර  කළමණාකරන සහකාර  
   දුරකථන අංකය    
         
  නම  කේ.ඩී.එල්.අයි.තිලකරත්න මයා    
  තනතුර කාර්යාල කාර්ය සහයක  
  දුරකථන අංකය    
         

 

Samurdhi Section

සමෘද්ධි අංශය      දුරකථන අංකය 091-2284878  
නම සුනිල් අබේසිරි මයා
තනතුර සමෘද්ධි කළමණාකරු
දුරකථන අංකය  
     
නම කේ.වී.දමයන්ති මිය
තනතුර සමෘද්ධි කළමණාකරු
දුරකථන අංකය  
     
නම නන්දන හොරවලවිතාන මයා  
තනතුර සමෘද්ධි කළමණාකරු
දුරකථන අංකය  
     
නම ඩබ්.ඒ.ඩී.එස්.කේ.තිලකරත්න මිය  
තනතුර සමෘද්ධි කළමණාකරු
දුරකථන අංකය  
     
නම ඉන්ද්‍රජිත් රණවීර මයා  
තනතුර සමෘද්ධි කළමණාකරු
දුරකථන අංකය  
     
නම ජී.පූර්ණිමා ප්‍රහර්ෂණී ද සිල්වා මිය
තනතුර සමෘද්ධි කළමණාකරු
දුරකථන අංකය  
     
නම එම්.ජී.දමයන්ති මිය  
තනතුර සමෘද්ධි කළමණාකරු
දුරකථන අංකය  
     
නම එච්.ඒ.දිලිප් කුමාර මයා
තනතුර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී
දුරකථන අංකය  
     
නම පී.වී.අරුණ ශාන්තලාල් මයා
තනතුර සමෘද්ධි සමාජ සංවර්ධන සහකාර
දුරකථන අංකය  
     
නම කේ.ඩී.පී.තිලකරත්න මිය
තනතුර ව්‍යාපෘති සහකාර
දුරකථන අංකය  
     
නම ඩබ්.කේ.සී.වසන්ති කුමාරි  
තනතුර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී  
දුරකථන අංකය         
     
නම ආර්.එම්.වජිරා මල්කාන්ති මිය
තනතුර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී
දුරකථන අංකය  
     
නම මාලා මංගලිකා මීගහපොල මිය
තනතුර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී
දුරකථන අංකය  
     
නම හිරුෂාන් යාපා බණ්ඩාර මයා  
තනතුර කාර්යාල කාර්ය සහයක  
දුරකථන අංකය    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top