ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාස

 

  ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය   ග්‍රාම නිලධාරීගේ නම රාජකාරී ලිපිනය දුරකථන අංකය
1 ඉත්තපාන දකුණ 777   පී. චන්ද්‍රසිරි මයා (වැ.බ) ඉත්තපාන දකුණ, ඉත්තපාන 034-3943590/ 071-8661043
2 ඉත්තපාන බටහිර 777A   එච්.ඩී.හේම ප්‍රියන්ත මයා ඉත්තපාන බටහිර, ඉත්තපාන 034-2247237/ 077-2114955
3 ඉත්තපාන නැගෙනහිර 777B පී. චන්ද්‍රසිරි මයා ඉත්තපාන නැගෙනහිර, ඉත්තපාන 034-3943590/ 071-8661043
4 මාළඹේහේන 777C   කේ.එච්.කන්නන්ගර මිය මාළඹේහේන, ඉත්තපාන

071-7573259

5 ඉත්තපාන උතුර 778 ඩී.ඒ.සී.ප්‍රසාරණී මිය ඉත්තපාන උතුර, ඉත්තපාන 071-8450477
6 මිරිස්වත්ත 778A   පී.වී.ඉයන්ත රෝෂාන් මයා මිරිස්වත්ත, ඉත්තපාන 077-7186668
7 හල්වල 779   පී.වී.පුෂ්ප කුමාර මයා හල්වල, මතුගම හරහා 071-8420024/034-3303724
8 ලූල්බද්දුව 780   කේ.කේ.ඒ.එන්. ලංකාරි මිය ලූල්බද්දුව, ඉත්තපාන 071-2553436
9 කුඩා මතුගම 781   කේ.කේ.එස්. දිල්රුක්ෂි මිය කුඩා මතුගම, පරෙයිගම 070-2520773
10 පරෙයිගම උතුර 782   ජී.එල්.සී.ලක්මාල් මයා පරෙයිගම 071-8794060
11 පරෙයිගම දකුණ 782A   එස්.ඩී.මානෙල් චන්ද්‍රලේඛා මිය නෙළුව, යගිරල 071-3619355
12 ගම්මන නැගෙනහිර 783   ජී.ආර්. ලංකාතිලක මයා ගම්මන නැගෙනහිර, යගිරල 077-3141309/ 071-3442912
13 ගම්මන බටහිර 783A කේ.ඒ.පී.කන්නන්ගර මයා ගම්මන බටහිර, යගිරල 071-3742202
14 කරපාගල 784 ආර්.කේ.පිටිගල මයා කරපාගල, යගිරල 034-2272764/ 077-9471130
15 ගොරකදූව 784A   පී.එන්.කන්නන්ගර මයා ගොරකදූව, යගිරල 071-8602060
16 යගිරල 785   පි.වී. පුෂ්පකුමාර මයා (වැ.බ) යගිරල 034-3303724/071-8420024
17 උඩුගම 786   ජී.එල්.බන්දු මයා උඩුගම, යගිරල 071-6388444/ 034-2290942
18 වලල්ලාවිට නැගෙනහිර 787 ජනක එදිරිසිංහ මයා(වැ.බ) වලල්ලාවිට නැගෙනහිර, වලල්ලාවිට 034-5687563/ 071-7309100
19 කටුදොර 787A කේ.කේ.ඒ.සුරේෂිකා මිය කටුදොර, වලල්ලාවිට 076-8098955
20 වලල්ලාවිට දකුණ 787B කේ.ටී.ඒ.ආර්.ශ්‍රියාලතා මිය වලල්ලාවිට දකුණ, වලල්ලාවිට 034-3301446/ 072-4292970
21 තොටහ 787C   කේ.කේ.ටී.දූපේන්ද්‍ර මයා තොටහ, වලල්ලාවිට 077-9998480
22 මාකලන්දාව 788   කේ.එම්.ජී.ඒ.ප්‍රියංගනී මිය මාකලන්දාව, වලල්ලාවිට 071-1219411
23 මාකලන්දාව දකුණ 788A   ජී.එච්.කේ.යූ.අඹවත්ත මිය මාකලන්දාව දකුණ, වලල්ලාවිට  071-9503676
24 මගුරුමස්විල 788B   ආර්.ජී.එල්.උදයංගනී මිය මගුරුමස්විල, වලල්ලාවිට 034-5684898/0713755730
25 ගුලවිට උතුර 789   කේ.වී.එස්.තිලකරත්න මයා ගුලවිට උතුර, වලල්ලාවිට 071-5301065
26 ගුලවිට දකුණ 789A   කේ.එන්.ආර්.පී.සේනාරත්න මිය ගුලවිට දකුණ, වලල්ලාවිට 072-0698079
27 ඌරගොඩ නැගෙනහිර 790   ඩබ්.ඒ.චමිලා මදුශානි මිය ඌරගොඩ නැගෙනහිර, වැලිපැන්න 071-4334647
28 උතුම්ගම 790A   එච්.ඩී.හේමප්‍රියන්ත මයා(වැබ) උතුම්ගම, මතුගම හරහා 034-2247237/ 077-2114955
29 ඌරගොඩ බටහිර 790B   එම්.සී.සාරංගා මිය ඌරගොඩ බටහිර, වැලිපැන්න 070-2691562/071-2802483
30 පන්නිල 791   එච්.ප්‍රියන්ත මයා පන්නිල, මතුගම හරහා 077-561438
31 පන්නිල දකුණ 791A   පී.චන්දිමා මිය පන්නිල දකුණ, මතුගම හරහා  071-3175734/ 034-2272386
32 පන්නිල නැගෙනහිර 791B   කේ.කේ.නීතා මෙ.වි පන්නිල නැගෙනහිර, මතුගම හරහා 034-3303116/ 071-8262233
33 ඉහළහෙවෙස්ස 843   එච්.තෙන්නකෝන් මයා ඉහළහෙවෙස්ස, පිටිගල 071-5461510
34 පහළහෙවෙස්ස උතුර 843A   එන්.ඒ.එස්.සමරනායක මයා පහළහෙවෙස්ස, මතුගම හරහා 077-5816863
35 යට්ටපාත 843B   එම්.පී.හිෂාන් සංකල්ප මයා යට්ටපාත, මතුගම හරහා 078-6939279
36 මණ්ඩගල 843C   ඩබ්.ඒ.නිමල් පේමසිරි මයා මණ්ඩගල, පහළහෙවෙස්ස, මතුගම හරහා 034-3446087/ 071-4733239
37 කංකොටවත්ත 843D   එච්.ජේ.ඒ.ඒ.එන්.ගුණවර්ධන මයා කංකොටවත්ත, ඉහළහෙවෙස්ස, පිටිගල 077-0451922
38 තුංදොල 843E   අයි.යූ.උඩුගමසූරිය මයා තුංදොල, ඉහළහෙවෙස්ස, පිටිගල 071-3818924
39 වීරකන්ද 843F   එච්.එච්.එල්.දීපිකා මිය වීරකන්ද, ඉහළහෙවෙස්ස, පිටිගල 071-8965427
40 පහළහෙවෙස්ස දකුණ 843G   සී.එල්.බද්දෙවිතාන මිය පහළහෙවෙස්ස දකුණ, මතුගම හරහා 071-9738833
41 ගුලනවත්ත 843H   පී.එස්.ඩී.පෙරේරා මයා ගුලනවත්ත, පැලවත්ත 071-0830275
42 රණේපුරගොඩ 843I   ආර්.එම්.කේ.ලියනගේ මිය රණේපුරගොඩ, පහළහෙවෙස්ස, මතුගම හරහා 077-5740370
43 බෝතලාව 844A    සදමාලි හෙට්ටිආරච්චි මිය බෝතලාව, මීගහතැන්න 071-6090805
44 කටුකැලේ/වැල්මීගොඩ 844E   එම්.කේ.එන්.ධනංජනී මිය කටුකැලේ, වැල්මීගොඩ, මීගහතැන්න 077-6317033/071-3443471
45 මොරගල 848   ආර්.ඒ.ටී.ඩී.ජයසේකර මිය මොරගල, මීගහතැන්න 071-8609401/0717601540
46 ලිහිණියාව නැගෙනහිර 848A   ඩබ්.ඩී.සවිජය මන්තින්ද මයා ලිහිණියාව නැගෙනහිර, මීගහතැන්න 071-8582349
47 ලිහිණියාව බටහිර 848B   එන්.එස්.පී.අතුකෝරළ මයා ලිහිණියාව බටහිර, මහකළුපහන 034-39438560/077-9997141
48 හලවල්කැලේ/මල්වතුකන්ද 848C   පී.වී.රවී ප්‍රභාත් මයා හලවල්කැලේ, ලිහිණියාව, මීගහතැන්න 034-2284651/077-0215804
49 මීගහතැන්න 849   එන්.ඩී.ඈපා මිය (වැබ) මීගහතැන්න 034-228615/071-2254396
50 මද්දේගම 849A   ජී.එන්.එස්.ගමගේ මිය මද්දේගම, මීගහතැන්න 072-8246013
51 වෙදවත්ත 849B   ජනක එදිරිසිංහ මයා වෙදවත්ත, මීගහතැන්න 034-5687563/ 071-7309100
52 මල්වච්චිගොඩ/ගඟබඩ 849C   එන්.ඩී.ඈපා මිය මල්වච්චිගොඩ, මීගහතැන්න 034-2284615/071-2254396
53 බෝගොඩකන්ද/තල්පැදිවල 849D   ඩී.පී.හොරවලවිතාන මයා බෝගොඩකන්ද, මීගහතැන්න 034-2284651/071-6691494
54 කුම්බදූව 849E   එස්.ඒ.මල්ලවආරච්චි මිය කුම්බදූව, මීගහතැන්න 077-4989353/ 071-7324678
55 පැලවත්ත 850   යූ.කේ.එන්.ශිරන්තිකා මිය පැලවත්ත 034-5620246/071-8245252
56 මිරිස්වත්ත 850A   කේ.වී.සඳුන් ලක්මාල් මයා මිරිස්වත්ත, පැලවත්ත 071-3057054
57 පැලවත්ත නැගෙනහිර 850B   පී.කේ.කුසුම්සිරි මයා පැලවත්ත නැගෙනහිර, පැලවත්ත 034-3301409/ 071-8122632
58 ගොරකදූව 850C   වී.එම්.ටී.පී.සෙනරත් මයා ගොරකදූව, පැලවත්ත 071-8332656/ 076-7711350
59 පැලවත්ත බටහිර/උතුර 850D   ඩී.මාලා සේපාලි මිය කොස්කැටිය, පැලවත්ත 034-3301228/071-1672515
60 පැලවත්ත බටහිර/දකුණ 850E   එම්.ඒ.එන්.කාන්ති මිය  පැලවත්ත බටහිර/දකුණ, පැලවත්ත 071-9986833

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top