කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

0342284878

සමෘද්ධි නිලධාරී  – ඉත්තපාන කලාපය

අනු අංකය නම තනතුර වසම දුරකථන අංකය
1 බී.ඒ.පී.තිලකරත්න මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 781 කුඩා මතුගම 717470090
2 කේ.ඒ.ඩී.සුරංග මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 777 බී ඉත්තපාන/නැ 711797814
3 ඉරෝෂා දිලිහානි මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 778 ඉත්තපාන/උ 728478919
4 එච්.කේ.නන්දාවතී මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 777/ඒ ඉත්තපාන/බ 171144280
5 එච්.කේ.නන්දාවතී මිය(වැ.බ.) සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 777/බී ඉත්තපාන/ද 171144280
6 ඩී.ජී.පී.ජයවර්ධන මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 79 /ඒ පන්නිල/ද 719881227
7 මිලින්ද අතුකෝරල මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 791 පන්නිල 718403113
8 පී.වී.ප්‍රියංගිකා මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 779 හල්වල 719986615
9 ඉන්දික නිරෝෂන් සමරනායක මයා(ස්ථීර) සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 782/ඒ පරෙයිගම දකුණ 713424215
10 සමන්තා ච්ත්‍රාංගනී(වැ.බ.) සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 783 ගම්මන/නැ 786188820
11 සමන්තා ච්ත්‍රාංගනී සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 783/ඒ ගම්මන/බ 786188820
12 එම්.ඩබ්.ඩිනියා ඉරෝෂණී මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 777 සී මාළඹේහේන 718412254
13 ඩී.එල්.පියල් සමන්ත කුමාර මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 780 ලූලුබද්දුව 716516652
14 වයි.ඩි.දර්ශණී නයනා කුමාරි මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 778/ඒ මිරිස්වත්ත 715614366
15 බී.ඒ.පී.තිලකරත්න මයා(වැ.බ.) සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 782 පරෙයිගම/උ 342274929
16 ලලිතා මාලනී හේවාවිතාරණ මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 791 බී පන්නිල/නැ 778428946
17 ටී.වජිරා දමයන්ති මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී කේෂත්‍ර සහකාර 717637572


සමෘද්ධි නිලධාරී - වලල්ලාවිට කලාපය

අනු අංකය නම තනතුර වසම දුරකථන අංකය
1 ගුණවතී නාකන්දල මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 784 කරපාගල  
2 සුමිත් ජයනෙත්ති මයා  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 787 වලල්ලාවිට/නැ 725248382
3 ජී.එල්.හේමනාලක මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 790 ඌරගොඩ 345611696
4 ජී.එල්.හේමනාලක මයා(වැ.බ.) සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 790 ඌරගොඩ 345611696
5 කේ.ජී.තිළිණි උදාරා මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 788/බී මගුරුමස්විල 711410982
6 සුමාලි සෙන්දනායක මෙනවිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 787/ඒ කටුදොර 773699800
7 එච්.ඩබ්.එස්.මදුශාන්ති මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 787/සී තොටහ 711439783
8 එස්.එස්.විජයන්ති මිය(වැ.බ.) සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 786 උඩුගම 345686840/729891940
9 නිහාල් එදිරිසිංහ මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 787/බී වලල්ලාවිට/ද 712887147
10 එස්.එස්.විජයන්ති මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 784/ඒ ගොරකදූව 723900030
11 සුමිත් ජයනෙත්ති මයා(වැ.බ.)  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 790/ඒ උතුම්ගම 725248382
12 එච්.ඩබ්.ගයාන් සංජීව මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 785 යගිරල 716064595
13 නිහාල් එදිරිසිංහ මයා(වැ.බ.) සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 789 ගුලවිට/ද 712887147
14 විජිතා මල්කාන්ති මිය(වැ/බ)  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 789 ගුලවිට උතුර   
15 විජිතා මල්කාන්ති මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී කේෂත්‍ර සහකාර 715885262

සමෘද්ධි නිලධාරී - මීගහතැන්න කලාපය

අනු අංකය නම තනතුර වසම දුරකථන අංකය
1 නිලානි පටබැදිගේ මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 849 මීගහතැන්න 712887160
2 නදීෂා දිල්රුක්ෂි මිය(වැ.බ.) සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 844/ඒ බෝතලාව 725155334
3 රාධිකා ප්‍රියානි ගමගේ මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 844/ඊ කටුකැලේ වැල්මීගොඩ 718855316
4 භද්‍රා නාලනි පොද්දෙනිය මිය  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 788 මාකලන්දාව/ද 771089715
5 ඩි.වී.නිලන්ති මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 788/ඒ මාකලන්දාව 713587927
6 කේ.ඩී.එස්.මිහිරංගිකා මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 848 මොරගල 716060906
7 යූ.එල්.උපුල් චන්දන මයා(වැ.බ) සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 848/ඒ ලිහිනියාව නැ 783064798
8 යූ.එස්.මදුමිණී මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 848/ඒ ලිහිනියාව/බ 766344265
9 බි.ඒ.පී.චන්ද්‍රලතා කාන්ති මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 848 සී හලවල්කැලය 770612935
10 එම්.ඒ.නිලා කුලරත්න මිය(වැ.බ.) සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 849 ඩී බෝගොඩකන්ද 718348302
11 එම්.ඒ.නිලා කුලරත්න මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 849/ඒ මද්දේගම 718348302
12 ආර්.කේ.පී.චාන්දනී මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 849/බී වෙදවත්ත 719536380
13 කේ.එච්.රංජිත් මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 849/සී මල්වච්චිගොඩ 703849868
14 නදීෂා දිල්රුක්ෂි මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 849/ඊ කුම්බදූව 725155334
15 එම්.ඒ.පද්මිණී මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 850 පැලවත්ත/බ/උ 713346296
16 ඊ.එච්.ඩී.දිලුම් ඉන්දික මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී කේෂත්‍ර සහකාර 714287353

සමෘද්ධි නිලධාරී - පැලවත්ත කලාපය

අනු අංකය නම තනතුර වසම දුරකථන අංකය
1 එල්.එල්.රංජනී මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 843 ඉහළහෙවෙස්ස 71 0923022
2 ජී.එල්.සීතා ධම්මිකා මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 843/ඒ පහළ හෙවෙස්ස/උ 718871320
3 ප්‍රියංකා රණතුංග මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 843/සී මණ්ඩගල 71884310
4 සංජීව විජේගුණවර්ධන මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 843/බී යට්ටපාත 718362532
5 එච්.එච්.ධම්මිකා ජයන්ති මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 843/අයි රණේපුරගොඩ 713832602
6 සංජීව විජේගුණවර්ධන මයා(වැ/බ) සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 850/බී පැලවත්ත නැ. 718362532
7 සෙව්වන්දි තිලකරත්න මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 843/ඊ තුංදොල 774474833
8 ජී.එල්.සීතා ධම්මිකා මිය(වැ.බ.) සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 843/එච්.එෆ් වීරකන්ද  
9 කේ.ජී.පී.එස්.සම්පත් මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 843/එච් ගුලනවත්ත 782671676
10 ජී.ඒ.වසන්ත කුමාර මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 843/ජී පහලහෙවෙස්ස ද  
11 එච්.එච්.දීපා සුදර්ශනී මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 850/ඒ මිරිස්වත්ත 70971841
12 එස්.ජයසිංහ මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 850/සී ගොරකදූව 718450411
13 පී.ජී.ලලිත් කුමාර මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 850/ඊ පැලවත්ත බ/ද 716484567
14 පී.නිමල් අමරසිරි මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 843/ඩී කංකොටවත්ත 719774810
15 එස්.ජයසිංහ මයා(වැ.බ.) සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 850 පැලවත්ත 718450411
16 ජී.එච්.කමල් ආනන්ද මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී කේෂත්‍ර සහකාර 715406496

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top