ස්ථානය ලිපිනය දුරකථන අංකය
1

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - වලල්ලාවිට

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - වලල්ලාවිට

034-2284038/ 0342284106

2 පොලිස් ස්ථානය - මීගහතැන්න   034-2284022
3 පොලිස් ස්ථානය - වැලිපැන්න   034-2274423
4 පොලිස් ස්ථානය - තිනියාවල   034-2237539
5 පැලවත්ත යුධ හමුදා කඳවුර   034-2284271
6 වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව   034-2284024

 

 

 

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top