නව ජාතික හැඳුනුම්පත ලබා ගැනීම

මූල්වරට ජාතික හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම්

(අ) ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි පුරවැසියෙකු විය යුතුය.

(ආ) වයස අවුරුදු 15 සම්පූර්ණ විය යුතුය.

අයදුම්පතක් ලබා ගැනීම

 1. අයදුම්කරු පදිංචි වසමේ ග්‍රාම නිලධා‍රී
 2. වතු පදිංචිකරුවන් අදාළ වතු අධිකාරී
 3. පාසල් අයදුම්කරුවන් අදාළ පාසලේ විදුහල්පතිවරයා හෝ පරිවේණාධිපති

ඒ අනුව තමා ලබාගත් අයදුම්පත සම්පූර්ණ කර අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන සමග අයදුම්පත ලබාගත් ඉහත සඳහන් නිලධාරින් වෙතට භාරදිය යුතු වේ.

මුල්වරට හැඳුනුම්පතක් ලබාගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි ලේඛන.

 1. සම්පූර්ණ කරන ලද පු.ලි.දෙ.වි.1 ආකෘති පත්‍රය (සුදු පාට ‍හෝ සුදු පාටට හුරු)
 2. අයදුම්කරු වයස අවු. 50 ට අඩුනම් අනිවාර්යයෙන්ම උප්පැන්න සහතිකය හෝ අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් නිකුත් කරන අනුමාන වයස් සහතිකය
 • අනුමාන වයස් සහතිකයක් ඉදිරිපත් කරන අයදුම්කරුවකු සඳහා උපන්දිනය වශයෙන් සලකනු ලබන්නේ අනුමාන වයස් සහතිකයෙහි සඳහන් වර්ෂයෙහි ජුලි මස පළමු දිනයයි.
 1. අයදුම්කරුගේ වයස අවු. 50 ට වැඩිනම් ද, උප්පැන්න සහතිකය ‍හෝ අනුමාන වයස් සහතිකය නොමැතිනම් පමණක් ලේඛන සෙවීමේ හිස් ප්‍රතිඵල සටහන හා උපන්දිනය තහවුරු කරන දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් සමග පහත දැක්වෙන විකල්ප ලේඛන දෙකක්‍ හෝ වැඩි ප්‍රමාණයක්ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • පාසල් හැරයාමේ සහතිකය.
 • බෞතිස්ම සහතිකය.
 • අයදුම්කරුගේ/අයදුම්කාරියගේ උපන්දිනය සඳහන්ව ඇති දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතික පිටපත්
 • උප්පැන්න සහතිකයේ උපු‍ටාගත් කොටස
 • ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසි සහතිකය (උපන්දිනය ඇතුළත්ව තිබේනම්)
 • වතු හැරයාමේ සහතිකය (උපන් දිනය ඇතුළත්ව තිබේනම්)
 • ගමන් බලපත්‍රයේ අදාළ පිටුවල සහතික කළ පිටපත්
 • වතු අධිකාරී විසින් නිකුත් කරන ලද ලියාපදිංචි කාඩ්පත
 • ජන්ම පත්‍රය (හඳහන)
 1. විදේශයක උපත ලද්දකු නම් ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසි බව ලබා ගත් ආගමන විගමන දෙපාර්ත‍මේන්තුව මගින් නිකුත් කළ පුරවැසි සහතිකය සහ එහි ඡායා පිටපත.
 2. අයදුම්කරු විවාහක කාන්තාවක් වන විට ස්වාමිපුරුෂයාගේ නම ලබාගැනීමට අදහස් කරන්නේ නම් ඒ සඳහා විවාහ සහතිකයේ මුල් පිටපත හා එහි ඡායා පිටපත.
 3. 1 ⅜” X ⅞” ප්‍රමාණයේ වර්ණ ඡායාරූප 5 ක්
 1. තම රැකියාව හැඳුනුම්පතේ සඳහන් කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ නම් ඊට අදාළ සේවා සහතිකය ද (මාස 03 ක් ඇතුළත ලබා ගත්), වෘත්තීයමය සුදුසුකම් ලත් අය එම සුදුසුකම් සනාථ කිරීමට අදාළ සහතිකය ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය. උදා: වෛද්‍ය , ගණකාධිකාරි , නීතීඥ , ඉංජිනේරු  වැනි වෘත්තීය සුදුසුකම් සඳහා උපාධි සහතිකය ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • ව්‍යාපාරිකයන් ඒ සඳහා ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ සහතික කළ පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 1. පූජ්‍යත්වය සනාථ කිරීම සඳහා -
 • බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් නම් බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබාගත් සාමණේර සහතිකය හෝ උපසම්පදා සහතිකය
 • දසසිල් මාතාවක් නම් බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචිවීමේ සහතිකය
 • ඉස්ලාම් පූජකවරුන් මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබාගත් සහතිකය
 • හින්දු පූජකවරුන් හින්දු ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබාගත් සහතිකය

කතෝලික පූජකවරුන් අදාළ පැවිදි නිකායේ ප්‍රධානීන් වෙතින් ලබාගත් සහතිකය

 

අනුමාන වයස් සහතික ලබා ගැනීම

1.උපත ලියාපදිංචි කළ නොහැකි වයස අවුරුදු 14 ට අඩු ළමුන් සඳහා අනුමාන වයස් සහතික නිකුත් කරනු ලැබේ.

2.අනුමාන වයස් සහතික නිකුත් කරනු ලබන්නේ,

 • රජයේ අනුමත ළමා නිවාසයක නේවාසික ළමුන්
 • රජයේ අනුමත ළමා නිවාසයක නේවාසික නොවන වෙනත් පුද්ගලයන් භාරයේ වෙසෙන ළමුන්

3.රජයේ අනුමත ළමා නිවාසයක නේවාසික ළමුන් ප්‍රකාශ පත්‍රය සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියවිලි

  • ළමා නිවාස පාලක/පාලිකාවගේ දිවුරුම් ප්‍රකාශය
  • රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරියකු විසින්, ළමයාගේ වයස නිගමනය කර නිකුත් කරන ලද, වෛද්‍ය සහතිකය
  • ළමයා සම්බන්ධ විස්තර ඇතුළත් වෙනත් ලියවිලි (තිබේනම් පමණි.)

4.රජයේ අනුමත ළමා නිවාසයක නේවාසික නොවන ළමුන් ප්‍රකාශ පත්‍රය සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියවිලි

  • භාරකරුගේ/භාරකාරියගේ දිවුරුම් ප්‍රකාශය
  • ළමයා භාරකරුවන් භාරයේ සිටින බව තහවුරු කරන,

                               i.ග්‍රාම නිළධාරිගේ සහතිකයක් හෝ

                               ii.පරිවාස හා ළමාරක්ෂක නිළධාරිගේ සහතිකයක් හෝ

                               iii.සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සහතිකයක් හෝ

                               ivපොලිස් ස්ථානාධිපති විසින් නිකුත් කරන ලද සහතිකයක්

5.රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරියකු විසින්, ළමයාගේ වයස නිගමනය කර නිකුත් කරන ලද, වෛද්‍ය සහතිකය

6.සෞඛ්‍ය වර්ධන සටහන් පත්‍රය

7.ළමයා පාසැල් යන්නේ නම්, පාසලට ඇතුලත් කර ගැනීමේ ලේඛණයේ පිටපතක්

ආදායම් සහතික ලබා දීම

Your text...

 

 • වාර්ෂික ආදායම ගණනය කර ලබා දේ.
 • ආදායම තහවුරු කර ගැනීමට අදාළ ලිපි ලේඛණ ලබා ගැනීම.

උදා :-

 • තේ වගාවෙන් ආදායමක් ලබා ගනීනම් තේ බිල්පත්
 • ව්‍යාපාරයක් නම් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි සහතිකය
 • අදාළ අයදුම්පත්‍රය සමග ග්‍රා.නි. නිර්දේශය සමගින් ලබාගෙන ප්‍රා.ලේ. අනුමැතිය ලබාගත් පසු වාර්ෂික ආදායමෙන් 1.15%ක් රජයට ලබාගෙන සහතිකය නිකුත් කරීම.

ව්‍යාපාර නාම සහතික නිකුත් කිරීම

 • අදාළ ව්‍යාපාරිකයා විසින් සැපයිය යුතු කරුණු ලබා ගැනීම
 • වසමේ ග්‍රා.නි. විසින් ලබාගත් වාර්ථාව
 • පරිසරය සම්බන්ධ වන ව්‍යාපාරයක් නම් ඒ සම්බන්ධව ලබාගත් පරිසර වාර්ථාව
 • අදාළ ප්‍රා. සභාවට ගෙවන ලද ව්‍යාපාර බදු කුවිතාන්සිය
 • ආහාර සම්බන්ධව කටයුතු කරන්නේ නම් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වාර්ථාව

   ඉහත වාර්ථා ලබාගෙන ප්‍රා.ලේ. අනුමැතිය ලබාගත් පසු ගාස්තුව අයකර සහතිකය ලබාදිය යුතුයි

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top