කල්ගතවූ උපතක් ලියාපදිංචි කිරීම

කල්ගතවූ උපත් ලියාපදිංචි කිරීම 01. උපතක් සිදුවී මාස තුනක් ඇතුලතදී ලියාපදිංචි කර නොමැති විටෙක එවැනි උපතක් ලියාපදිංචි කරවා ගැනීමට පුලුවන.
  02. අවශ්‍ය  ප්‍රකාශ පත්‍රය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ  රෙජිස්ට්‍රාර් අංශයෙන් ලබාගත හැක.
  03. ප්‍රකාශ පත්‍රය ඉදිරිපත් කළ හැකි අය,
                  I. උනන්දුවක් දක්වන ඕනෑම අයකු
                  II. මව්පියන්ගෙන් කෙනෙකු
  04. ප්‍රකාශ පත්‍රයට අදාල ගෙවීම් මුදලින් කළ යුතුය.
                 I. ප්‍රකාශ පත්‍රය සඳහා ගාස්තුව රු. 50.00 කි.
  05. උපත සිදුවී අවුරුද්දක් ඇතුලත ඉදිරිපත් කරන ප්‍රකාශ පත්‍ර සමඟ පහත සඳහන් ලියවිලි පමණක් ඉදිරිපත් කරන්න.
           1. මව්පියන් විවාහක නම්, ඔවුන්ගේ විවාහ සහතිකය
           2. විෂයගේ උපන් දිනය හා ස්ථානය සනාථ වන පහත සඳහන් ලියවිලි වලින් එකක්,
                     I. රෝහල් උපත් වාර්තාව හෝ සහතික පිටපත
                     II. ග්‍රාම නිළධාරී උපත් වාර්තාව හෝ සහතික පිටපත
                     III. වතු උපත් වාර්තාව හෝ සහතික පිටපත
                     IV. පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිණියගේ සහතිකයක්
  06. උපත සිදුවී අවුරුද්දක කාලය ගත වීමෙන් පසුව ඉදිරිපත් කරන ප්‍රකාශ පත්‍රය සමඟ පහත සඳහන් ලියවිලි පමණක් ඉදිරිපත් කරන්න.
          I. මව්පියන් විවාහක නම්, ඔවුන්ගේ විවාහ සහතිකය,
          II. උපත ලියාපදිංචිවී නොමැති බවට සහතිකය (හිස් ප්‍රතිඵලය)
          III. පුද්ගලයාගේ උපන් දිනය හා ස්ථානය ඇතුළත් පහත සඳහන් ලියවිලි වලින් එකක්,
             i. රෝහල් වාර්තාව හෝ සහතික පිටපත
             ii. ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තාව හෝ සහතික පිටපත
             iii. වතු උපත් වාර්තාව හෝ සහතික පිටපත
             iv. වින්නඹු මාතාවගේ උපත් ලේඛණයේ පිටපත
       IV. ඉහත සඳහන් ලියවිල්ලක් නැතිනම්, ඒ වෙනුවට පහත සඳහන් ලියවිලි වලින් එකක්,
               a. සෞඛ්‍ය වර්ධන සටහන
               b. බෞතීස්ම සහතිකය,
               c. පාසැලට ඇතුලත් කිරීමේ ලේඛණයේ සහතික පිටපත/ ශිෂ්‍ය කාර්ය දර්ශනය
               d. වතු සුභසාධක නිලධාරිගේ වාර්ථාව
               e. උපන් දිනට ආසන්නයේදී සකස් කරන ලද හඳහන හෝ වේලාපත්කඩය
       V. මෙම ලියවිලි කිසිවක් ලබාගත නොහැකි නම්, දන්නා විස්තර ඇතුලත් කරන ලද ප්‍රකාශ පත්‍රයක් සහ දිවුරුම් ප්‍රකාශය

උප්පැන්න ලේඛනයක ඇතුලත් විස්තර සංශෝධනය

උප්පැන්න ලේඛනයක ඇතුළත් විස්තර සංශෝධනය කිරිම 01.උප්පැන්න ලියාපදිංචි කිරීමේ සටහනක,
        I. 01 තීරයෙහි විස්තර (උපන් දිනය සහ උපන් ස්ථානය)
        II. 03 තීරයෙහි විස්තර (ස්ත්‍රී/පුරුෂ භාවය)
        III. 05 තීරයෙහි විස්තර (මවගේ තොරතුරු සියල්ල) (උපත ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පසු මවගේ නම වෙනස් කර ඇති විට, නම සංශෝධනය මෙම ප්‍රතිපාදන යටතේ කළ නොහැක.)
        IV. 09 තීරයෙහි විස්තර (දැනුම් දෙන්නාගේ තොරතුරු) නිවැරදි කිරීම කළ හැකිය.
   
  02. ප්‍රකාශ පත්‍රය උපත සිදුවූ ප්‍රදේශයේ ප්‍රා‍දේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්ට ඉදිරිපත් කරන්න.
  03. ප්‍රකාශ පත්‍රය ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ,
       I. උප්පැන්නය හිමි තැනැත්තා
       II. පියා හෝ මව
       III. නීත්‍යානූකුල භාරකරු
       IV. උප්පැන්න සටහනේ ඇති යම් විස්තරයක් ගැන අතෘප්තියට පත් තැනැත්තෙකු
  04. ප්‍රකාශ පත්‍රයට සැපයිය යුතු ගාස්තුව රු. 50.00 කි.
  05. ප්‍රකාශ පත්‍රයට, සංශෝධනය කිරීමට අපේක්ෂිත උප්පැන්න ලේඛණයේ සහතික පිටපතක් අනිවාර්යෙන්ම අමුණා තිබිය යුතුය. ඉල්ලීමෙහි නිර්ව්‍යාජ බව සනාථ කිරීම සඳහා ලිඛිත සාක්ෂි  ඒ සමඟ ඉදිරිපත් කරන්න.
  06. ප්‍රකාශ පත්‍රයෙන් කරන ලද ඉල්ලීමෙහි නිර්ව්‍යාජ බව සනාථ කිරීමලබා ගත හැකි ලිඛිත සාක්ෂි සමහරක් පහත දැක්වේ.
  I. මව්පියන්ගේ විවාහ සහතිකය
  II. දරු නාමාවලිය/ සහෝදර නාමාවලිය
  III. පියාගේ/ මවගේ උප්පැන්න සහතිකය
  IV. මව්පියන්ගේ විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පසුව උපන් දරුවකුගේ උප්පැන්නයක්
  V. විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පසුව උපන් දරුවකු නොමැති විට විෂය වූ දරුවාට වැඩිමහල් හෝ බාල දරුවකුගේ උප්පැන්නය
  VI. ආරෝග්‍යශාලා, මාතෘ නිවාස වල ඇති සටහන් වල සහතික පිටපත් හෝ වින්නඹු මාතාවගේ ලේඛනවල පිටපත්
  VII. ශිෂ්‍ය කාර්ය දර්ශනය, ළමයින් ඇතුළත් කිරීමේ ලේඛණයේ උපුටනය
  VIII. විෂය සහ මව්පියන්ගේ නම් ඇතුළත් ඡන්ද නාමාවලියේ පිටපතක්
  IX. පියා මියගොස් ඇති විටෙක ඔහුගේ මරණ සහතිකය

නිවසක සිදු වූ උපතක් ලියාපදිංචි කිරීම

නිවසක සිදු වූ උපතක් ලියාපදිංචි කිරීම 1. උපත සිදුවී දින 07ක් ඇතුලත ග්‍රාම නිලධාරී වෙත දැනුම් දෙන්න.
  2. ග්‍රාම නිලධාරී  විසින් උපත පිළිබඳව වාර්තාවක් ප්‍රදේශයේ රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත යවනු ලැබේ.
  3. උපත ලියාපදිංචි කරනු ලබන්නේ උපත සිදුවූ ප්‍රදේශයේ උප්පැන්න හා මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් වරයා විසිනි.
  4. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද ප්‍රකාශය ප්‍රදේශයේ උප්පැන්න හා මරණ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා වෙත ලබා දෙන්න. 
  5. ප්‍රකාශය රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගෙන් ලබා ගත හැක.
  6. දැනුම් දීමට සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයන්
 
  • පියා
 
  • මව
 
  • උපන් අවස්ථාවේදී ළඟ සිටි පුද්ගලයන්
 
  • භාරකරුවන් 
  7. උපත සිදු වී මාස 03ක් ඇතුලතදී උපත කොට්ඨාශයේ රෙජිස්ටාර්වරයා ලවා ලියාපදිංචි කරවා ගත හැක.
  8. උපත සිදු වී මාස 03කින් පසුවද උපත ලියාපදිංචි කරවා ගැනීමට හැකියාව ඇති අතර ඒ සඳහා කල් ගත වූ උපත් ලියාපදිංචි කිරීමේ විස්තර බලන්න.
 

{sliderමහ රෝහලක සිදු වූ උපතක් ලියාපදිංචි කිරීම}

මහ රෝහලක සිදු වූ උපතක් ලියාපදිංචි කිරීම 1. උපත ලියාපදිංචි කර ගැනීම සඳහා උපත සිදු වූ මහ රෝහලේ සිටින උප්පැන්න හා මරණ රෙජිස්ට‍්‍රාර්වරයාට දැනම් දෙන්න.
  2. උපත ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා දැනුම් දීමට සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයන්,
        I. පියා
        II. මව
        III. දරුවා උපන් වේලාවේ එහි සිටි පුද්ගලයන්
        IV. දරුවා භාරව සිටින පුද්ගලයන්
        V. රෝහලේ වෛද්‍ය නිලධාරී
  3. උපත දැනුම් දීම සඳහා අවශ්‍ය ප‍්‍රකාශය, වෛද්‍ය රෙජිස්ට‍්‍රාර්වරයාගෙන් ලබාගන්න.
  ඉදිරිපත් කළයුතු ලියවිලි,
       I. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද ප‍්‍රකාශය
       II. උපත සිදු වූ බව තහවුරු කිරීමට රෝහලෙන් නිකුත් කළ වාර්තාව

ග‍්‍රාමීය රෝහලක සිදු වූ උපතක් ලියාපදිංචි කිරීම

ග‍්‍රාමීය රෝහලක සිදු වූ උපතක් ලියාපදිංචි කිරීම 1. උපතක් ලියාපදිංචි කරන්නේ උපත සිදු වූ ප‍්‍රදේශයේ සිටින උප්පැන්නහා මරණ රෙජිස්ට‍්‍රාර්වරයා විසිනි. 
  2. උපත සිදු වූයේ ග‍්‍රාමීය රෝහලක නම්, එම ප‍්‍රදේශයේ සිටින රෙජිස්ට‍්‍රාර්වරයාට උපත ලියාපදිංචි කිරීමට දැනුම් දෙන්න.
  3. උපත ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා දැනුම් දීමට සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයන්
         I. පියා
         II. මව
         III. දරුවා උපන් වේලාවේ එහි සිටි පුද්ගලයන්
         IV. දරුවා භාරව සිටින පුද්ගලයන්
         V. රෝහලේ වෛද්‍ය නිලධාරී
  4. උපත දැනුම් දීම සඳහා අවශ්‍ය ප‍්‍රකාශය, උප්පැන්න හා මරණ රෙජිස්ට‍්‍රාර්වරයාගෙන් ලබාගන්න.(16 වැනි වගන්ති ප්‍රකාශ පත්‍රය)
  ඉදිරිපත් කළයුතු ලියවිලි
       I. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද ප‍්‍රකාශය
       II. උපත සිදු වූ බව තහවුරු කිරීමට රෝහලෙන් නිකුත් කළ වාර්තා.
  5. දැනුම් දෙන්නා වෙත නොමිලයේ උප්පැන්න සහතිකයක් නිකුත් කරනු ලැබේ. 
   

පෞද්ගලික රෝහලක සිදු වූ උපතක් ලියාපදිංචි කිරීම

පෞද්ගලික රෝහලක සිදු වූ උපතක් ලියාපදිංචි කිරීම 1. උපතක් ලියාපදිංචි කරන්නේ උපත සිදු වූ ප‍්‍රදේශයේ සිටින උප්පැන්න හා මරණ රෙජිස්ට‍්‍රාර්වරයා විසිනි. 
  2. උපත සිදු වූයේ පෞද්ගලික රෝහලක නම්, එම ප‍්‍රදේශයේ සිටින රෙජිස්ට‍්‍රාර්වරයාට උපත ලියාපදිංචි කිරීමට දැනුම් දෙන්න.
  3. උපත ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා දැනුම් දීමට සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයන්,
 
  • පියා
 
  • මව
 
  • දරුවා උපන් වේලාවේ එහි සිටි පුද්ගලයන්
 
  • දරුවා භාරව සිටින පුද්ගලයන්
 
  • රෝහලේ වෛද්‍ය නිලධාරී
  4. උපත දැනුම් දීම සඳහා අවශ්‍ය ප‍්‍රකාශය, උප්පැන්න හා මරණ රෙජිස්ට‍්‍රාර්වරයාගෙන් ලබාගන්න.
  5.ඉදිරිපත් කළයුතු ලියවිලි
  I. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද ප‍්‍රකාශය
  II. උපත සිදු වූ බව තහවුරු කිරීමට රෝහලෙන් නිකුත් කළ වාර්තාව

උප්පැන්න සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම

උප්පැන්න සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම 1. උප්පැන්න සහතිකයේ පිටපත් ලබාගත යුත්තේ උපත සිදුවූ ප‍්‍රදේශය අයත් වන ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙනි.
  2. අවශ්‍ය ඉල්ලුම් පත‍්‍රය ඕනෑම ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක දිස්ති‍්‍රක් රෙජිස්ට‍්‍රාර් අංශයෙන් ලබාගත හැක.
  3. අයකරනු ලබන ගාස්තු,
         I.උප්පැන්න සහතිකයේ අංකය සහ ලියාපදිංචි කළ දිනය දන්නා විට එක පිටපතකට ගාස්තුව රු.100.00
         II. උප්පැන්න සහතිකයේ අංකය සහ ලියාපදිංචි කළ දිනය නොදන්නේ නම්, වර්ෂ දෙකකට නොවැඩි කාලයක ලේඛන සෙවීමක් අවශ්යං වන අවස්ථාවක එක පිටපතකට ගාස්තුව රු.200.00
  3. අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ  රෙජිස්ට්‍රාර්  අංශයට ගෙවන්න.
  4. සම්පූර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම් පත‍්‍රය අදාල ප‍්‍රාදේ‍ශී ලේකම් කාර්යාලය වෙත භාර දෙන්න.
  5. උප්පැන්න සහතිකය තැපෑලෙන් ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ නම් ලිපිනය ලියන ලද මුද්දර ඇලවූ ලියුම් කවරයක් ඉල්ලුම් පත‍්‍රය සමග ඉදිරිපත් කරන්න.
  6. උපත ලියාපදිංචි වී තිබේ නම්, උප්පැන්න සහතිකයක් යවනු ලබන අතර උපත ලියාපදිංචි වී නොමැති නම් ඒ පිළිබඳව දන්වා ලිපියක් යවනු ලැබේ.
  7. එක් ඉල්ලුම්පත්‍රයකින් පිටපත් ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් ලබාගත හැකිය(චක්‍රලේක අංක-02/2012)

News & Events

06
ජූනි2021

බලපත්‍රලාභී ජංගම වෙළදුන්ගේ නාම ලේඛණ

වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඔබගේ සෞඛ්‍යාරක්ෂාව තහවරු...

16
පෙබ2021
ඉඩම් ලේඛණගත කිරීමේ වැඩසටහන

ඉඩම් ලේඛණගත කිරීමේ වැඩසටහන

ඉඩම් ලේඛණගත කිරීම සදහා ඔබ නිවසට පැමිණෙන...

Scroll To Top