තැපැල් කාර්යාලයේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය
1 මීගහතැන්න තැපැල් කාර්යාලය - මීගහතැන්න
034-2284052
2 වලල්ලාවිට තැපැල් කාර්යාලය -වලල්ලාවිට 034-2284053/034-4927987
3 ඉත්තපාන තැපැල් කාර්යාලය - ඉත්තපාන
034-2274415
4 ඌරගොඩ තැපැල් කාර්යාලය -ඌරගොඩ 034-2274752/034-5624912
5 ගුලවිට තැපැල් කාර්යාලය -ගුලවිට 034-4927044
6 පැලවත්ත තැපැල් කාර්යාලය -පැලවත්ත 034-2284007
7 යගිරල තැපැල් කාර්යාලය -යගිරල 034-2275025/034-4927989/034-3303832
8 ඉහළ හෙවෙස්ස
තැපැල් කාර්යාලය -ඉහළ හෙවෙස්ස
 
9 පහළ හෙවෙස්ස
තැපැල් කාර්යාලය -පහළ හෙවෙස්ස
034-2284072
10 හල්වල තැපැල් කාර්යාලය -හල්වල 034-2274185
11 උතුම්ගම තැපැල් කාර්යාලය -උතුම්ගම  
12 ගම්මන තැපැල් කාර්යාලය -ගම්මන 034-2274008
13 පරෙයිගම තැපැල් කාර්යාලය -පරෙයිගම 034-2274184
14 පන්නිල තැපැල් කාර්යාලය -පන්නිල 034-2272789
15 ගුලනවත්ත තේ ව්‍යාපාරය
තැපැල් කාර්යාලය - ගුලනවත්ත තේ ව්‍යාපාරය 034-4624917

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top