නම/ස්ථානය ලිපිනය දුරකථන අංකය
වැලිපැන්න පොලිස් ස්ථානය - වැලිපැන්න 034 - 2274423
මීගහතැන්න පොලිස් ස්ථානය - මීගහතැන්න 034 - 2284022
තිනියාවල පොලිස් ස්ථානය - තිනියාවල 091 - 3783119

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top