2019 වර්ෂයේ මාසික විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම පහත සඳහන් දිනයන් හි සිදුකෙරේ.

මාසය දිනය
ජනවාරි 10 බ්‍රහස්පතින්දා
පෙබරවාරි 08 සිකුරාදා
මාර්තු 08 සිකුරාදා
අප්‍රේල් 08 සඳුදා
මැයි 10 සිකුරාදා
ජුනි 10 සඳුදා
ජූලි 10 බදාදා
අගෝස්තු 09 සිකුරාදා
සැප්තැම්බර් 10 අඟහරුවාදා
ඔක්තෝබර් 04 සිකුරාදා
නොවැම්බර් 08 සිකුරාදා
දෙසැම්බර් 10 අඟහරුවාදා

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top