අංක

ස්ථානය

ලිපිනය

දුරකතන අංකය

1

මීගහතැන්න

දිස්ත්‍රික් රෝහල - මීගහතැන්න

034-2274460

2

ඉත්තපාන

දිස්ත්‍රික් රෝහල - ඉත්තපාන

3

   

 

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top