2018 වර්ෂය සඳහා  වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි වි ඇති කොන්ත්‍රාත් කරුවන්ගේ නාමලේඛනය

අනු අංකය

කොන්ක්‍රාත්කරුවන්ගේ නම

ලිපිනය

CIDA/(ICTAD) ආයතනයේ ලියාපදිංචි ශ්‍රේණිය සහ අංකය

දුරකථන අංකය

01.

දිනුක ස‍ප්ලයර්ස් ඇන්ඩ් කන්ෂ්ට්‍රක්ෂන්

මොරගල. මීගහතැන්න

C 7       13099

0767225608/ 0342284863

02.

ඉමාටා කන්ෂ්ට්‍රක්ෂන්

නො. 65,එරඩු‍ගොඩ, ඉත්තපාන

C 7       18301

0719513536

03.

සිතුම් කන්ෂ්ට්‍රක්ෂන්

හත්හවුල, උඩුගම, යගිරල

C 8       16690

0702617824/ 0779465358

03.

හිරුන් කන්ෂ්ට්‍රක්ෂන්

ඉදුරගහ, බෝපිටිය, වලල්ලාවිට

C 9

0711025192

04.

ඩබ්.ඩි. වේලාරත්න

කුම්බදූව, මීගහතැන්න

C 9

0764526801

05.

ඕෂධ කන්ස්ට්‍රක්ෂන්

සත්සර, මාකලන්දාව, වලල්ලාවිට

C 9       16806

0773642966

06.

මංජුල කන්ස්ට්‍රක්ෂන්

සකුන්තලා, සපුගොඩ, පොල්ගම්පල

C 8       13997

0779917065

07.

ගමගේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන්

4 කණුව අසල, ලිහිණියාව, මීහතැන්න

C 8       16741

0716514388

08.

දිසිනි කන්ස්ට්‍රක්ෂන්

රංවලගලකන්ද, ඉද්ද‍ගොඩ, මතුගම

C 8

0711330383

09.

ඩී.ඩී.එස්. කන්ස්ට්‍රක්ෂන්

අවිත්තාව, ලෙව්වන්දුව, වැලිපැන්න

C 7        13943

0724014031

10.

ෂා කන්ස්ට්‍රක්ෂන්

ගල්බොරළුව, පහලහෙවෙස්ස

C 8        14035

0713424515

11.

දිදුල ප්‍රොඩක්ස් ඇන්ඩ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්

ජනපදය, පැලවත්ත

 C 7       14010

0779017845

12.

ඩබ්.ඒ.කන්නන්ගර කන්ස්ට්‍රක්ෂනස් ඇන්ඩ් සර්විස්

පංකජ, පන්නිලගෙදරවත්ත., අවිත්තාව, ගණේගොඩ

C 7

0718282688/ 0770793007

13.

කෙසෙල්වතුගොඩ කන්ස්ට්‍රක්ෂන්

නො.01, ගොරකදමුල්ල පාර, මතුගම

C 7

0775818088

14.

කුඹලාතර කන්ස්ට්‍රක්ෂන්

අංක 08, 8 වන පටුමග, බණ්ඩාරනායක මාවත, මතුගම

C 6

0718250649/ 0776221638

15.

වික්‍රමාරච්චි කන්ස්ට්‍රක්ෂන්

නො.80 බතත්වත්ත, හෑළඹ , අගලවත්ත

C 8        17677

0710961138/ 0770059839

16.

මිලේනියම් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්

අංක 72, මුංහේනපාර, මග්ගොන

C 7        16837

0718024500

17.

එන්.ආර්.ඩි. කන්ස්ට්‍රක්ෂන්

ශාන්තපේදුරුමාවත, මග්‍ගොන

C 7        16831

0769644567

18.

විදුසර කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඇන්ඩ් සප්ලයර්ස්

බදනාගොඩ, බේරුවල

C 7        14027

0714277725/ 0342277725

19.

දුලීප කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඇන්ඩ් ඉංජිනියර්ස්

251/1, මතුගම පාර, අලුත්ගම

C 6        13434

0342275704 / 0768280742

20.

සවේන් බිල්ඩර්ස්

නො.2 ඒ, වරාපිටිය,දර්ගා නගරය

C 7         13632

0769493265/ 0342273127

21.

සිසිර කන්ස්ට්‍රක්ෂන්

සිසිර, දොඩම්පාපිටිය, උතුම්ගම

C 4           4445

0777282552

22.

සි.කේ.එස්. ඉංජිනියරින් වර්ක්ස්

දොඩම්පාපිටිය, උතුම්ගම, මතුගම

C 8         17711

0711363619

23.

සෙනුර කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඇන්ඩ් සප්ලයර්ස්

ඇලෙන්එගොඩ, හෙට්ටිමුල්ල. බේරුවල

C 8         16795

0776554760/ 0702009005

24.

මෙගා කන්ස්ට්‍රක්ෂන්

අබේරාජමාවත, නාරවිල. මතුගම

C 8         16749

0773902935

25.

දිනුග කන්ස්ට්‍රක්ෂන්

මාකස්වත්ත, යටියන, අගලවත්ත

C 7         12067

0718071499/ 0342243804

26.

සවින්දි කන්ස්ට්‍රක්ෂන්

වෙලපහල, මීගහතැන්න

C  9          1479

0786386778

27.

සිරිවර්ධන කන්ස්ට්‍රක්ෂන්

වෙලපහල, මීගහතැන්න

C 8        14779

0786386778

28.

හේවගේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන්

8 කණුව, සිංහරාජ උද්‍යානය, යට්ටපාත

C 9

0773303637

29.

සමීර කන්ස්ට්‍රක්ෂන්

මද්දේගම. මීගහතැන්න

C 8          16863

0717636996

News & Events

04
Dec2018

Office Testing

Office testing of Walallawita Divisional secretariat will...

Scroll To Top