ගැහැණු හා පිරිමි අනුව ජනගහනය

  ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය එකතුවl පිරිමි ගැහැණු
1 ඉත්තෑපාන දකුණ 777 647 297 350
2 ඉත්තෑපාන බටහිර 777 A 630 289 341
3 ඉත්තෑපාන නැගෙනහිර 777 B 749 346 403
4 මාලඹේහේන 777 C 1038 481 557
5 ඉත්තෑපාන උතුර 778 875 398 477
6 මිරිස්වත්ත 778 A 1159 569 590
7 හල්වල 779 951 454 497
8 ලූල්බද්දුව 780 1289 593 696
9 කුඩා මතුගම 781 720 356 364
10 පරෙයිගම උතුර 782 852 410 442
11 පරෙයිගම දකුණ 782 A 849 408 441
12 ගම්මන නැගෙනහිර 783 460 222 238
13 ගම්මන බටහිර 783 A 925 454 471
14 කරපාගල 784 946 458 488
15 ගොරකදූව 784 A 1611 784 827
16 යගිරල 785 957 439 518
17 උඩුගම 786 624 288 336
18 වලල්ලාවිට නැගෙනහිර 787 734 367 367
19 කටුදොර 787 A 833 410 423
20 වලල්ලාවිට දකුණ 787 B 537 269 268
21 තොටහ 787 C 817 397 420
22 මාකලන්දාව 788 766 380 386
23 මාකලන්දාව දකුණ 788 A 640 293 347
24 මගුරුමස්විල 788 B 670 317 353
25 ගුලවිට දකුණ 789A 775 388 387
26 ගුලවිට උතුර 789 601 297 304
27 ඌරගොඩ නැගෙනහිර 790 400 190 210
28 උතුම්ගම 790 A 785 380 405
29 ඌරගොඩ බටහිර 790 B 513 239 274
30 පන්නිල 791 916 434 482
31 පන්නිල දකුණ 791 A 864 411 453
32 පන්නිල නැගෙනහිර 791 B 1100 525 575
33 ඉහළ හෙවෙස්ස 843 739 367 372
34 පහළ හෙවෙස්ස උතුර 843 A 1168 566 602
35 යට්ටපාත 843 B 1259 638 621
36 මණ්ඩගල 843 C 905 433 472
37 කංකොටවත්ත 843 D 903 434 469
38 තුන්දොල 843 E 1154 588 566
39 වීරකන්ද 843 F 463 219 244
40 පහළ හෙවෙස්ස දකුණ 843 G 728 357 371
41 ගුලනවත්ත 843 H 1149 586 563
42 රනේපුරගොඩ 843 I 814 414 400
43 බෝතලාව 844 A 800 384 416
44 කටුකැලේ වැල්මීගෙඩෙ 844 E 1172 564 608
45 මොරගල 848 1257 604 653
46 ලිහිණියාව නැගෙනහිර 848 A 1126 548 578
47 ලිහිණියාව බටහිර 848 B 918 446 472
48 හලවල්කැලේ මල්වතුකන්ද 848 C 601 300 301
49 මීගහතැන්න 849 1600 771 829
50 මද්දෙගම 849 A 1041 482 559
51 වෙදවත්ත 849 B 925 439 486
52 මල්වච්චිගොඩ ගඟබඩ 849 C 1125 551 574
53 බෝගොඩකන්ද 849 D 973 458 515
54 කුම්භදූව 849 E 1327 608 719
55 පැලවත්ත 850 944 486 458
56 මිරිස්වත්ත 850 A 764 374 390
57 පැලවත්ත නැගෙනහිර 850 B 736 372 364
58 ගොරකදූව 850 C 1611 784 827
59 පැලවත්ත බටහිර උතුර 850 D 1262 614 648
60 පැලවත්ත බටහිර දකුණ 850 E 1267 619 648
  එකතුව        

ආගම් අනුව ජනගහනය

  ග්‍රාම නිලධාරී වසම වසම් අංකය එකතුව බුද්ධාගම හින්දු ඉස්ලාම් රෝමානු කතෝලික ක්‍රිස්තියානි වෙනත්
1 ඉත්තපාන දකුණ 777 647 640 5 0 1 1 0
2 ඉත්තපාන බටහිර 777 A 630 627 3 0 0 0 0
3 ඉත්තපාන නැගෙනහිර 777 B 749 730 19 0 0 0 0
4 මාලඹේහේන 777 C 1038 1026 0 0 0 12 0
5 ඉත්තපාන උතුර 778 875 870 1 0 0 4 0
6 මිරිස්වත්ත 778 A 1159 431 721 0 1 6 0
7 හල්වල 779 951 948 0 0 1 2 0
8 ලූල්බද්දුව 780 1289 1285 0 0 1 3 0
9 කුඩා මතුගම 781 720 719 1 0 0 0 0
10 පරෙයිගම උතුර 782 852 839 8 0 5 0 0
11 පරෙයිගම දකුණ 782 A 849 713 136 0 0 0 0
12 ගම්මන නැගෙනහිර 783 460 460 0 0 0 0 0
13 ගම්මන බටහිර 783 A 925 924 0 1 0 0 0
14 කරපාගල 784 946 946 0 0 0 0 0
15 ගොරකදූව 784 A 931 929 0 0 2 0 0
16 යගිරල 785 957 952 1 0 0 4 0
17 උඩුගම 786 624 623 0 0 1 0 0
18 වලල්ලාවිට නැගෙනහිර 787 734 734 0 0 0 0 0
19 කටදොර 787 A 833 829 0 0 0 4 0
20 වලල්ලාවිට දකුණ 787 B 537 534 3 0 0 0 0
21 තොටහ 787 C 817 812 1 0 4 0 0
22 මාකලන්දාව 788 766 765 0 0 0 0 1
23 මාකලන්දාව දකුණ 788 A 640 640 0 0 0 0 0
24 මගුරුමස්විල 788 B 670 669 0 0 0 1 0
25 ගුලවිට උතුර 789 601 595 6 0 0 0 0
26 ගුලවිට දකුණ 789 A 755 755 0 0 0 0 0
27 ඌරගොඩ නැගෙනහිර 790 400 399 0 0 1 0 0
28 උතුම්ගම 790 A 785 775 6 0 4 0 0
29 ඌරගොඩ බටහිර 790 B 513 506 3 0 0 4 0
30 පන්නිල 791 916 915 1 0 0 0 0
31 පන්නිල දකුණ 791 A 864 739 102 0 5 18 0
32 පන්නිල නැගෙනහිර 791 B 1100 931 169 0 0 0 0
33 ඉහළ හෙවෙස්ස 843 739 735 0 0 0 4 0
34 පහළ හෙවෙස්ස උතුර 843 A 1168 1165 0 0 3 0 0
35 යට්ටපාත 843 B 1259 1230 11 0 2 16 0
36 මණ්ඩගල 843 C 905 904 0 0 1 0 0
37 කංකොටවත්ත 843 D 903 902 1 0 0 0 0
38 තුන්දොල 843 E 1154 1035 107 1 3 8 0
39 වීරකන්ද 843 F 463 463 0 0 0 0 0
40 පහළ හෙවෙස්ස දකුණ 843 G 728 726 2 0 0 0 0
41 ගුලනවත්ත 843 H 11449 11444 0 0 3 2 0
42 රනේපුරගොඩ 843 I 814 813 1 0 0 0 0
43 බෝතලාව 844 A 800 797 1 0 1 1 0
44 කටුකැලේ වැල්මීගොඩ 844 E 1172 1158 12 0 2 0 0
45 මොරගල 848 1257 1227 22 0 1 7 0
46 ලිහිණියාව නැගෙනහිර 848 A 1126 1095 19 0 6 6 0
47 ලිහිණියාව බටහිර 848 B 918 893 25 0 0 0 0
48 හලවල්කැලේ මල්වතුකන්ද 848 C 601 455 116 12 0 18 0
49 මීගහතැන්න 849 1600 1563 32 0 2 3 0
50 මද්දෙගම 849 A 1041 1040 1 0 0 0 0
51 වෙදවත්ත 849 B 925 925 0 0 0 0 0
52 මල්වච්චිගොඩ ගඟබඩ 849 C 1125 1101 9 1 1 8 5
53 බෝගොඩකන්ද 849 D 973 928 39 0 1 5 0
54 කුම්බදූව 849 E 1327 1290 2 0 33 2 0
55 පැලවත්ත 850 944 937 3 0 4 0 0
56 මිරිස්වත්ත 850 A 764 764 0 0 0 0 0
57 පැලවත්ත නැගෙනහිර 850 B 736 730 6 0 0 0 0
58 ගොරකදූව  850 C 1611 1605 5 0 0 1 0
59 පැලවත්ත බටහිර උතුර 850 D 1262 1252 4 0 6 0 0
60  පැලවත්ත බටහිර දකුණ 850 E 1267 1263 1 0 3 0 0
  එකතුව                

වයස අනුව ජනගහනය

  ග්‍රාම නිලධාරී වසම මුළු ජනගහනය 0-14 15-59 60ට වැඩි
1 ඉත්තපාන දකුණ 777 647 133 395 119
2 ඉත්තපාන බටහිර 777 A 630 151 360 119
3 ඉත්තපාන නැගෙනහිර 777 B 749 205 421 123
4 මාලඹේහේන 777 C 938 241 593 104
5 ඉත්තපාන උතුර 778 875 206 503 166
6 මිරිස්වත්ත 778 A 1159 304 694 161
7 හල්වල 779 951 238 533 180
8 ලූල්බද්දුව 780 1289 317 752 220
9 කුඩා මතුගම 781 720 170 425 125
10 පරෙයිගම උතුර 782 852 221 485 146
11 පරෙයිගම දකුණ 782 A 849 200 473 176
12 ගම්මන නැගෙනහිර  783 460 103 285 72
13 ගම්මන බටහිර 783 A 925 227 564 134
14 කරපාගල 784 946 234 543 169
15 ගොරකදූව 784 A 931 211 552 168
16 යගිරල 785 957 250 545 162
17 උඩුගම 786 624 136 380 108
18 වලල්ලාවිට නැගෙනහිර 787 734 135 444 155
19 කටදොර 787 A 833 195 464 174
20 වලල්ලාවිට දකුණ 787 B 537 120 316 101
21 තොටහ 787 C 817 183 479 155
22 මාකලන්දාව 788 766 201 429 136
23 මාකලන්දාව දකුණ 788 A 640 165 381 94
24 මගුරුමස්විල 788 B 670 156 392 122
25 ගුලවිට උකුර 789 601 127 370 104
26 ගුලවිට දකුණ 789 A 755 189 416 150
27 ඌරගොඩ නැගෙනහිර 790 400 111 207 82
28 උතුම්ගම 790 A 785 252 421 112
29 ඌරගොඩ බටහිර 790 B 513 115 314 84
30 පන්නිල 791 916 246 534 136
31 පන්නිල දකුණ 791 A 864 206 518 140
32 පන්නිල නැගෙනහිර 791 B 1100 279 651 170
33 ඉහළ හෙවෙස්ස 843 739 181 435 123
34 පහළ හෙවෙස්ස උතුර 843 A 1168 275 723 170
35 යට්ටපාත 843 B 1259 265 819 175
36 මණ්ඩගල 843 C 905 234 536 135
37 කංකොටවත්ත 843 D 903 215 531 157
38 තුන්දොළ 843 E 1154 284 678 192
39 වීරකන්ද 843 F 463 100 299 64
40 පහළ හෙවෙස්ස දකුණ 843 G 728 169 444 115
41 ගුලනවත්ත 843 H 1149 315 701 133
42 රනේපුරගොඩ 843 I 814 190 505 119
43 බෝතලාව 844 A 800 194 481 125
44 කටුකැලේ වැල්මීගොඩ 844 E 1172 299 709 164
45 මොරගල 848 1257 343 738 176
46 ලිහිණියා‍ව නැගෙනහිර 848 A 1126 260 702 164
47 ලිහිණියාව බටහිර 848 B 918 234 551 133
48 හලවල්කැලේ මල්වතුකන්ද 848 C 601 158 365 78
49 මීගහතැන්න 849 1600 411 952 237
50 මද්දෙගම 849 A 1041 236 640 165
51 වෙදවත්ත 849 B 925 198 555 172
52 මල්වච්චිගොඩ ගඟබඩ 849 C 1125 286 658 181
53 බෝගොඩකන්ද 849 D 973 230 597 146
54 කුම්බදූව 849 E 1327 343 782 202
55 පැලවත්ත 850 944 209 603 132
56 මිරිස්වත්ත 850 A 764 186 433 145
57 පැලවත්ත නැගෙනහිර 850 B 736 185 427 124
58 ගොරකදූව 850 C 1611 452 991 168
59 පැලවත්ත බටහිර උතුර 850 D 1262 313 747 202
60 පැලවත්ත බටහිර දකුණ  850 E 1267 327 760 180
  එකතුව        

ජාතීන් අනුව ජනගහනය

  ග්‍රාම නිලධාරී වසම එකතුව සිංහල ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ඉන්දියානු දෙමළ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් බර්ගර් මැලේ
1 ඉත්තපාන දකුණ 777 647 642 5 0 0 0 0
2 ඉත්තපාන බටහිර 777 A 630 626 1 2 0 1 0
3 ඉත්තපාන නැගෙනහිර  777 B 749 728 0 21 0 0 0
4 මාලඹහේන 777 C 1038 1038 0 0 0 0 0
5 ඉත්තපාන උතුර 778 875 874 1 0 0 0 0
6 මිරිස්වත්ත 778 A 1159 437 38 684 0 0 0
7 හල්වල 779 951 951 0 0 0 0 0
8 ලූල්බද්දුව 780 1289 1289 0 0 0 0 0
9 කුඩා මතුගම 781 720 719 1 0 0 0 0
10 පරෙයිගම උතුර 782 852 844 8 0 0 0 0
11 පරෙයිගම දකුණ 782 A 849 849 0 0 0 0 0
12 ගම්මන නැගෙනහිර 783 460 460 0 0 0 0 0
13 ගම්මන බටහිර 783 A 925 924 0 0 0 0 1
14 කරපාගල 784 946 946 0 0 0 0 0
15 ගොරකදූව 784 A 931 931 0 0 0 0 0
16 යගිරල 785 957 956 1 0 0 0 0
17 උඩුගම 786 624 624 0 0 0 0 0
18 වලල්ලාවිට නැගෙනහිර 787 731 731 0 0 0 0 0
19 කටදොර  787 A 833 833 0 0 0 0 0
20 වලල්ලාවිට දකුණ 787 B 537 534 0 3 0 0 0
21 තොටහ 787 C 817 815 2 0 0 0 0
22 මාකලන්දාව  788 766 765 1 0 0 0 0
23 මාකලන්දාව දකුණ 788 A 640 640 0 0 0 0 0
24 මගුරුමස්විල 788 B 670 670 0 0 0 0 0
25 ගුලවිට උතුර 789 601 595 6 0 0 0 0
26 ගුලවිට දකුණ 789 A 755 755 0 0 0 0 0
27 ඌරගොඩ නැගෙනහිර 790 400 400 0 0 0 0 0
28 උතුම්ගම 790 A 785 774 11 0 0 0 0
29 ඌරගොඩ බටහිර 790 B 513 506 3 4 0 0 0
30 පන්නිල 791 916 915 1 0 0 0 0
31 පන්නිල දකුණ 791 A 864 742 122 0 0 0 0
32 පන්නිල නැගෙනහිර 791 B 1100 931 1 168 0 0  
33 ඉහළ හෙවෙස්ස 843 739 739 0 0 0 0 0
34 පහළ හෙවෙස්ස උතුර 843 A 1168 1165 2 0 0 1 0
35 යට්ටපාත 843 B 1257 1230 19 8 0 0 0
36 මණ්ඩගල 843 C 905 899 6 0 0 0 0
37 කංකොටවත්ත 843 D 900 899 1 0 0 0 0
38 තුන්දොළ 843 E 1154 1036 9 109 0 0 0
39 වීරකන්ද 843 F 463 463 0 0 0 0 0
40 පහළ හෙවෙස්ස දකුණ 843 G 728 726 2 0 0 0 0
41 ගුලනවත්ත 843 H 1148 1145 3 0 0 0 0
42 රනේපුරගොඩ 843 I 814 813 1 0 0 0 0
43 බෝතලාව 844 A 800 799 1 0 0 0 0
44 කටුකැලේ වැල්මීගොඩ 844 E 1172 1160 12 0 0 0 0
45 මොරගල 848 1257 1233 18 6 0 0 0
46 ලිහිණියා‍ව නැගෙනහිර 848 A 1126 1094 28 4 0 0 0
47 ලිහිණියාව බටහිර 848 B 918 893 25 0 0 0 0
48 හලවල්කැලේ මල්වතුකන්ද 848 C 601 447 139 3 12 0 0
49 මීගහතැන්න 849 1600 1555 38 7 0 0 0
50 මද්දෙගම 849 A 1041 1040 1 0 0 0 0
51 වෙදවත්ත 849 B 925 925 0 0 0 0 0
52 මල්වච්චිගොඩ ගඟබඩ  849 C 1125 1110 14 0 0 0 1
53 බෝගොඩකන්ද 849 D 973 918 39 16 0 0 0
54 කුම්බදූව 849 E 1327 1325 0 2 0 0 0
55 පැලවත්ත  850 944 941 2 1 0 0 0
56 මිරිස්වත්ත 850 A 764 764 0 0 0 0 0
57 පැලවත්ත නැගෙනහිර 850 B 736 730 6 0 0 0 0
58 ගොරකදූව 850 C 1611 1606 4 1 0 0 0
59 පැලවත්ත බටහිර උතුර 850 D 1261 1257 0 4 0 0 0
60 පැලවත්ත බටහිර දකුණ 850 E 1267 1266 1 0 0 0 0
  එකතුව              

 

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top