කොට්ඨාශ දිනය 2019 ඔක්තෝම්බර් 25 වන දින පෙ.ව. 9.00 ට වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top